Съдържание

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А,

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД 09-26/10.01.2017 г. на министъра на образованието и науката

ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността „старши експерт-човешки ресурси” в отдел „Административно-правно, финансово стопанско и информационно обслужване”, Регионално управление на образованието – Кърджали.

Брой работни места, за които се обявява конкурс – 1 работно място.

1. Изисквания за заемане на длъжността
1.1. Минимални изисквания, предвидени в нормативните актове:

 • длъжностно ниво съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията (КДА) – 10
 • наименование на длъжностното ниво съгласно КДА – експертно ниво 6
 • минимална образователно-квалификационна степен – бакалавър
 • минимален професионален опит – 1 година в областите на дейност , свързани с разработване на документи, изготвяне на анализи и предлагане на решения в областта на управлението на човешките ресурси, както и на дейности, свързани с набиране, подбор, заплащане и кариерно развитие на персонала или
 • минимален ранг - V младши

1.2. Допълнителни изисквания:

 • област на висшето образование съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления „Социални, стопански и правни науки“
 • добра компютърна грамотност – Word, Excel

2. Начин на провеждане на конкурса:

 • тест
 • интервю.

3. Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление за участие в конкурс /Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС)/
 • Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС
 • Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър“
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит, който се доказва със следните официални документи: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, документи за извършване на дейност в чужбина, както други допълнителни документи, удостоверяващи област, в която е придобит (длъжностна характеристика, граждански договор и др.)
 • Други документи: за компютърни умения и други по преценка на кандидата

4. Място и срок за подаване на документи:

Краен срок за подаване на документи – 23.01.2017 г. включително

Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник в 10-дневен срок от публикуване на обявлението в сградата на Регионално управление на образованието – Кърджали, ул. „ Миньорска “ № 1, всеки работен ден от 9.00 до 17.30 часа. Телефон за контакт: 0361/ 6-04-10

5. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – информационното табло в сградата на Регионално управление на образованието – Кърджали и електронните страници на РУО – Кърджали и МОН /www.mon.bg/.

6. Кратко описание на длъжността:

Основната цел на длъжността „старши експерт-човешки ресурси“ е да подпомага дейността  при реализиране политиката на регионалното управление на образованието в областта на управление на човешките ресурси, чрез разработване на експертни анализи, прогнози, предложения и документи в областта на управление на човешките ресурси.
Преките задължения са свързани с изготвянето на актове по трудовите/служебните правоотношения на служителите, работещи в РУО, на директорите на държавните и общински училища и обслужващи звена в областта. Създава, поддържа и архивира трудовите досиета на директорите на училища и обслужващи звена и на служителите по трудово правоотношение в РУО. Изготвя заповеди за ползване на платен годишен отпуск от служителите в РУО, директорите на училища и обслужващи звена и други.

7. Минималният размер на основната заплатата, определена за длъжността, е 550 лева. (при назначаване индивидуалната основна месечна заплата се определя съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация)

8. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник.

9. Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.

Образци за заявление за участие в конкурса и декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС могат да се изтеглят от следния интернет адрес: http://iisda.government.bg/.

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам