Съдържание

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А

СПИСЪК
на допуснатите и недопуснатите кандидати
до конкурс за длъжността „главен експерт” в отдел „Стопански дейности, управление при кризи и отбранително-мобилизационна подготовка“, дирекция „Стопански и счетоводни дейности“, Министерство на образованието и науката

Конкурсната комисия, назначена със заповед № РД 09-1966/07.12.2016 г. на министъра на образованието и науката, реши:

I. Допуска до конкурс кандидата:

  1. Стефка Александрова Душанова

Допуснатият кандидат трябва да се яви на 18.01.2017 г. в 10:00 часа за решаване на тест в залата на VІІ етаж, в сградата на Министерството на образованието и науката, гр. София, ул. „Княз Дондуков” № 2А.

Резултатите от решаването на теста ще бъдат обявени на кандидата на 18.01.2017 г. в 12:00 часа, в залата на VІІ етаж, в сградата на Министерството на образованието и науката, гр. София, бул. "Княз Дондуков" № 2А.

Интервюто с кандидата, успешно издържал теста, ще се проведе на 18.01.2017 г. от 12:00 часа, в залата на VІІ етаж, в сградата на Министерството на образованието и науката, гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А.

ІІ. Не допуска до конкурс:

Мартин Богомилов Велков
Основание за недопускане:
Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители - Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискването за минимален професионален опит – 4 години опит в областите на дейности, свързани с: организиране и контролиране на дейностите по материално-техническото снабдяване, поддръжката на сгради и технически инсталации; изготвяне на технически задания и прилежаща документация, необходима за иницииране и провеждане на процедури по ЗОП, от компетентността на отдела; контрол върху техническата експлоатация и изправност на съоръжения и инсталации и контрол на текущи ремонтни дейности или минимален ранг - ІІІ младши ранг

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам