Съдържание

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ,
подали заявление за участие в конкурс за длъжността „старши експерт” в дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа” (ОБГУМ) в Министерство на образованието и науката

Конкурсната комисия, определена със Заповед № РД 09-1959/05.12.2016 г. на министъра на образованието и науката, реши:

I. Допуска до конкурс следните кандидати:

 1. Теодора Димитрова Петкова
 2. Мария Миткова Савова
 3. Иван Константинов Николов
 4. Йорданка Иванова Недялкова
 5. Лилия Апостолова Желязкова
 6. Росен Стоянов Манасиев
 7. Николай Радославов Николов
 8. Албена Христова Николова
 9. Милена Иванова Тончева
 10. Цветанка Стоянова Стефанова
 11. Галина Николова Горанова
 12. Любимка Георгиева Дамянова
 13. Жасмина Цветанова Александрова – Стойкова
 14. Миглена Емилова Никифорова
 15. Юлиана Николова Пранджева
 16. Лилия Димитрова Манолова

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 12.01.2017 г. от 10:00 часа в сградата на Министерство на образованието и науката, находяща се в гр. София, бул. “Княз Дондуков” № 2А, залата на VII етаж.

Допуснатите кандидатите е необходимо да носят документ за самоличност и син химикал.

Списък на документите, които старши експертът трябва да познава и използва:

 • Закон за предучилищното и училищното образование
 • Закон за държавния служител
 • Закон за администрацията
 • Наредба № 9 от 19 август 2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование
 • Наредба № 5 от 30.11.2015 г. за общообразователната подготовка
 • Наредба № 4 от 30 ноември 2015 г. за учебния план
 • Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование
 • Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование
 • Наредба № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование
 • Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците
 • Наредба за управлението на качеството в институциите
 • Постановление № 334 от 8 декември 2011 г. за българските неделни училища в чужбина
 • Национална програма „Роден език и култура зад граница“
 • Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация
 • Устройствен правилник на Министерството на образованието и науката

ІІ. НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ по документи за участие в конкурсна процедура за длъжността „старши експерт” в дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа” в Министерство на образованието и науката:

Иванина Емилова Томова
Основание за недопускане:
Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители - Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискването за минимален професионален опит – 2 години в областта на училищното образование и/или в държавна администрация, свързан с осъществяване на политиките в областта на предучилищното и училищното образование или минимален ранг IV младши.

Весела Йорданова Добревска
Основание за недопускане:
Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители - Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискването за минимален професионален опит – 2 години в областта на училищното образование и/или в държавна администрация, свързан с осъществяване на политиките в областта на предучилищното и училищното образование или минимален ранг IV младши.

Ирек Пламенов Спасов
Основание за недопускане:
Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители - Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискването за минимален професионален опит – 2 години в областта на училищното образование и/или в държавна администрация, свързан с осъществяване на политиките в областта на предучилищното и училищното образование или минимален ранг IV младши.

Васил Спиридонов Стоянов
Основание за недопускане:
Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители - Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискването за минимален професионален опит – 2 години в областта на училищното образование и/или в държавна администрация, свързан с осъществяване на политиките в областта на предучилищното и училищното образование или минимален ранг IV младши.

Иван Киров Симов
Основание за недопускане:
Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители - Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискването за минимален професионален опит – 2 години в областта на училищното образование и/или в държавна администрация, свързан с осъществяване на политиките в областта на предучилищното и училищното образование или минимален ранг IV младши.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам