Съдържание

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „младши експерт" в отдел „Политики за стратегическо развитие” в дирекция "Политики за стратегическо развитие и информационно осигуряване" на МОН

Конкурсната комисия, назначена със Заповед № РД 09-1943/30.11.2016  г. на министъра на образованието и науката реши:

I. Допускат се до конкурс следните кандидати:

 1. Валя Миткова Симеонова
 2. Христина Иванова Йонова
 3. Стефка Александрова Душанова
 4. Светозар Александров Стоилов
 5. Гена Венциславова Цветанова
 6. Светла Пролетцинова Иванова
 7. Радостин Динев Георгиев
 8. Ивона Христова Каращранова
 9. Татианна Николаева Николова
 10. Мариана Милчева Асенова
 11. Марина Георгиева Георгиева
 12. Цветомира Маринчева Милева
 13. Нина Георгиева Стаменова.

Допуснатите кандидати трябва да се явят на 09.01.2017 г. в 10.00 часа за решаване на тест в зала на VІІ етаж, сградата на Министерство на образованието и науката, гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А.

Резултатите от решаването на теста ще бъдат обявени на кандидатите на 09.01.2017 г. от 13.45 часа, в сградата на Министерство на образованието и науката, гр. София, бул. „Княз Дондуков“ № 2 А, зала на VII етаж.

Интервюто ще се проведе на 09.01.2017 г. от 14.00 часа в зала на VІІ етаж, сградата на Министерство на образованието и науката, гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А.

Допуснатите кандидатите е необходимо да носят документ за самоличност и син химикал.

Списък на документите, които младшият експерт трябва да познава и използва:

 • Закон за предучилищното и училищното образование;
 • Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование;
 • Наредба № 9 от 19 август 2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование;
 • Стратегия за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система (2013-2020);
 • Стратегия за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства (2015 -2020);
 • Закон за нормативните актове;
 • Закон за държавния служител;
 • Закон за администрацията;
 • Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;
 • Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация;
 • Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители.

ІІ. Не допуска до конкурс следния кандидат:

Мария Петкова - Молхова.
Основание за недопускане
Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавните служители Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за минимална образователна – квалификационна степен – „професионален бакалавър по…..“

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам