Съдържание

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ
подали заявление за участие в конкурс за длъжността „финансов контрольор” – две щатни бройки в Министерството на образованието и науката

Конкурсната комисия, определена със Заповед № РД 09-1892/23.11.2016 г. на министъра на образованието и науката, реши:

Допуска до конкурс следните кандидати:

 1. Диана Христова Янева
 2. Гергана Бонева Андреева -Стоянова
 3. Петър Искъров Теодоров
 4. Любомир Йорданов Димитров
 5. Малина Веселинова Любенова
 6. Людмила Тодорова Игнатова
 7. Мария Людмилова Петкова – Молхова
 8. Антоанета Тонева Георгиева
 9. Златка Иванова Видина
 10. Антоанета Георгиева Калинова
 11. Мирела Георгиева Петкова
 12. Мирослава Юлий Рудолф
 13. Росица Стефанова Николова
 14. Кристина Ангелова Павлова
 15. Мариана Милчева Асенова
 16. Георги Евтимов Георгиев
 17. Калина Кирилова Цекова – Бориславова
 18. Веселинка Захариева Делева
 19. Полина Василева Иванова
 20. Елка Миленова Иванова
 21. Слава Николова Захариева
 22. Никола Павлов Стоев
 23. Татианна Николаева Николова
 24. Сашка Асенова Захариева

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 04.01.2017 г. от 09.30 часа в сградата на Министерство на образованието и науката, находяща се в гр. София, бул. “Княз Дондуков” № 2А, залата на VII етаж. Същият ден ще бъде проведено интервюто с кандидатите издържали теста.

Допуснатите кандидатите е необходимо да носят документ за самоличност и син химикал.

Списък на документите, които финансовият контрольор трябва да познава и използва:

 • Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове
 • Закон за счетоводството
 • Закон за държавния служител
 • Закон за обществените поръчки
 • Закон за финансово управление и контрол в публичния сектор
 • Регламент (ЕС) 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17.12.2013 г.
 • Устройствен правилник на Министерството на образованието и науката

НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ по документи за участие в конкурсна процедура за длъжността „финансов контрольор” – две щатни бройки в Министерството на образованието и науката – НЯМА..

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам