Съдържание

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А,

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД 09-1965/07.12.2016 г. на министъра на образованието и науката

ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността „главен експерт” в отдел „Стопански дейности, управление при кризи и отбранително-мобилизационна подготовка”, дирекция „Стопански и счетоводни дейности“, Министерство на образованието и науката (МОН).

Брой работни места, за които се обявява конкурс –1 работно място.

1. Изисквания за заемане на длъжността
1.1. Минимални изисквания, предвидени в нормативните актове:

 • длъжностно ниво съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията (КДА) – 6
 • наименование на длъжностното ниво съгласно КДА – експертно ниво 2
 • минимална образователно-квалификационна степен – бакалавър
 • професионална област от Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления  „Технически науки“, специалности: „Машинно инженерство“ и/или „Електротехника, електроника и автоматика“, и/или „Архитектура, строителство и геодезия“
 • минимален професионален опит – 4 години опит в областите на дейности, свързани с: организиране и контролиране на дейностите по материално-техническото снабдяване, поддръжката на сгради и технически инсталации; изготвяне на технически задания и прилежаща документация, необходима за иницииране и провеждане на процедури по ЗОП, от компетентността на отдела; контрол върху техническата експлоатация и изправност на съоръжения и инсталации и контрол на текущи ремонтни дейности или
 • минимален ранг - III младши

1.2. Допълнителни изисквания:

 •  компютърна компетентност – Word, Excel

2. Начин на провеждане на конкурса:

 

 • тест
 • интервю

3. Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление за участие в конкурс /Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС)/
 • Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС
 • Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър“ Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит, който се доказва със следните официални документи: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, документи за извършване на дейност в чужбина, както други допълнителни документи, удостоверяващи област, в която е придобит (длъжностна характеристика, граждански договор и др.)
 • Други документи: за компютърни умения и други по преценка на кандидата

4. Място и срок за подаване на документи:

Краен срок за подаване на документи – 22.12.2016 г. включително.

Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник в 10-дневен срок от публикуване на обявлението в сградата на МОН, Приемна, гр. София, бул. „Княз Дондуков“ № 2А, всеки работен ден от 9.00 до 17.30 часа. Телефони за контакт: 02/9217 619 и 02/9217 607.

5. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – електронната страница на МОН. /www.mon.bg/.

6. Кратко описание на длъжността:

Основната цел на длъжността „главен експерт“ в отдел „Стопански дейности, управление при кризи и отбранително-мобилизационна подготовка“ е да подпомага и участва в дейността при реализирането политиката на Министерство на образованието и науката в областта на стопанско обслужване, чрез изготвяне на експертни анализи и оценки, становища и предложения свързани с дейността на отдел „Стопански, .дейности, управление при кризи и ОМП” за нормалното функциониране на администрацията; организиране и участие в дейности, свързани с осъществяване на контрол по поддръжката на техническата изправност на инсталациите и съоръженията в министерството, както и осъществяване на контрол на текущи ремонтни дейности, извършвани в сградата на министерството.

Областите на дейност са:

 • Организиране и контролиране на дейностите по материално-техническото снабдяване, поддръжката на сгради и технически инсталации.
 • Изготвяне на технически задания и прилежаща документация, необходима за иницииране и провеждане на процедури по ЗОП, от компетентността на отдела.
 • Дейности, свързани с контрол върху техническата експлоатация и изправност на съоръжения и инсталации.
 • Дейности, свързани с контрола на текущи ремонтни дейности.

8. Минималният размер на основната заплатата, определена за длъжността, е 1330 лева (при назначаване индивидуалната основна месечна заплата се определя съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация).

9. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник.

10. Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.

Образци на заявление за участие в конкурса и декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС могат да се изтеглят от раздел „Конкурси“ на сайта на Административния регистър: http://iisda.government.bg/competitions.

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам