Съдържание

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А,

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД 09-1958/05.12.2016 г. на министъра на образованието и науката

ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността „старши експерт” в дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“, Министерство на образованието и науката (МОН).

Брой работни места, за които се обявява конкурс –1 работно място.

1. Изисквания за заемане на длъжността
1.1. Минимални изисквания, предвидени в нормативните актове:

  • длъжностно ниво по Класификатора на длъжностите в администрацията (КДА) – 8
  • наименование на длъжностното ниво по КДА – експертно ниво 4
  • минимална образователно-квалификационна степен - бакалавър
  • минимален професионален опит – 2 години в областта на училищното образование и/или в държавна администрация, свързан с осъществяване на политиките в областта на предучилищното и училищното образование или  минимален ранг IV младши

2. Допълнителни умения и квалификация, носещи предимство на кандидатите:

  • специалност от област на висше образование „Педагогически науки“ и „Хуманитарни науки“ от Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления.

3. Начин на провеждане на конкурса:

  • тест
  • интервю

4. Необходими документи за кандидатстване:

4.1. Заявление за участие в конкурс - Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС)
4.2. Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС
4.3. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен
4.4. Други документи: за владеене на чужд език, за компютърни умения, за трудов/служебен стаж във връзка с установяване на професионален опит, ако има такъв, други по преценка на кандидата

5. Място и срок за подаване на документи:

Краен срок за подаване на документи – 19.12.2016 г. включително.

Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник в 10-дневен срок от публикуване на обявлението в сградата на МОН, Приемна, гр. София, бул. „Княз Дондуков“ № 2А, всеки работен ден от 9.00 до 17.30 часа. Телефони за контакт: 02/9217 607 и 02/9217 559.

6. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – електронната страница на МОН. /www.mon.bg/.

7. Кратко описание на длъжността:

Основната цел на длъжността „старши експерт“ в дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“ е да изготвя експертни анализи, прогнози и становища за осигуряване на условия за развитие, утвърждаване и популяризиране на българското образование зад граница и за съхраняване на националното самосъзнание, бит и култура на българите, живеещи извън Република България, с цел подпомагане министъра на образованието и науката при провеждане на държавната образователна политика по отношение на българите в чужбина.

Областите на дейност са: Прилагане на нормативните актове, свързани с Българските държавни училища в чужбина и на обучението към дипломатическите представителства на Република България, и в българските неделни училища в чужбина към   регистрирани в съответната държава организации на българите; Участие, организация и координация на дейностите по създаването на условия за осигуряване на обучението по български език и литература, история и география на България в обучението към дипломатическите представителства на Република България, и в българските неделни училища в чужбина към регистрирани в съответната държава организации на българите и в организацията на работа на българските държавни училища в чужбина.

8. Минималният размер на основната заплатата, определена за длъжността, е 935 лева (при назначаване индивидуалната основна месечна заплата се определя съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация).

9. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник.

10. Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.

Образци на заявление за участие в конкурса и декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС могат да се изтеглят от раздел „Конкурси“ на сайта на Административния регистър: http://iisda.government.bg/competitions.

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам