Съдържание

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по начално образование” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”,
Регионално управление на образованието – Благоевград

Конкурсната комисия, назначена със Заповед № РД 09-1772/04.11.2016  г. на министъра на образованието и науката реши:

І. Допуска до конкурс следните кандидати:

  1. Анета Благоева Марянска
  2. Вера Георгиева Влахова
  3. Вера Златкова Георгиева
  4. Евгения Димитрова Илкова

Допуснатите кандидати трябва да се явят на 14.12.2016 г. в 10.00 часа за решаване на тест в зала на VІІ етаж, сградата на Министерство на образованието и науката, гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А.

Резултатите от решаването на теста ще бъдат обявени на кандидатите на 14.12.2016 г. от 13.15 часа, сградата на  Министерство на образованието и науката, гр. София, бул. „Княз Дондуков“ № 2 А, зала на VII етаж.

Интервюто ще се проведе на 14.12.2016 г. от 13.30 часа в зала на VІІ етаж, сградата на Министерство на образованието и науката, гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А.

Не допуска до конкурс кандидатите

ІІ. СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ по документи за участие в конкурсна процедура за длъжността „директор на дирекция”, дирекция „Професионално образование и обучение“ в Министерство на образованието и науката

Илияна Стефанова Дудаклиева
Основание за недопускане
Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавните служители – Не е представен документ за професионална квалификация „начален учител“ от професионална област: Педагогически науки, професионално направление „Педагогика“, съгласно класификатора на областите и професионалните направления.
 
Крум Йорданов Крумов
Основание за недопускане
Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавните служители -  Не е представен документ за професионална квалификация „начален учител“ от професионална област: Педагогически науки, професионално направление „Педагогика“, съгласно класификатора на областите и професионалните направления. Представените документи не удостоверяват съответствие с обявения минимален професионален опит – най малко 1 година стаж като учител, помощник – директор или директор на държавно, общинско или частно училище или минимален ранг  - V младши.

Елица Иванова Кирилова
Основание за недопускане
Подадените документи не удостоверяват съответствие с обявения минимален професионален опит – най малко 1 година стаж като учител, помощник – директор или директор на държавно, общинско или частно училище или минимален ранг  - V младши
-  Представените документи не удостоверяват съответствие с обявения минимален професионален опит – най малко 1 година стаж като учител, помощник – директор или директор на държавно, общинско или частно училище или минимален ранг  - V младши.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ     

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам