Съдържание

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по начално образование”,
отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност” (ИОМД),
Регионално управление на образованието (РУО) – Добрич

Конкурсната комисия, назначена със заповед № РД 09-1865/17.11.2016 г. на министъра на образованието и науката, реши:

І. Допуска до конкурс следните кандидати:

  1. Галина Нейкова Вълчева
  2. Тинка Великова Темелкова

Допуснатите кандидати трябва да се явят на 14.12.2016 г. в 10.00 часа за решаване на тест в зала на VІІ етаж, в сградата на Министерството на образованието и науката, гр. София, ул. „Княз Дондуков” № 2А.

Резултатите от решаването на теста ще бъдат обявени на кандидатите на 14.12.2016 г. 12.30 часа, в зала на VІІ етаж, в сградата на Министерството на образованието и науката, гр. София, бул. "Княз Дондуков" № 2А.

Интервюто с кандидатите, успешно издържали теста, ще се проведе на 14.12.2016 г. от 12.45 часа, в зала на VІІ етаж, в сградата на Министерството на образованието и науката, гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А.

ІІ. Не допуска до конкурс кандидата:

1. Владимир Николов Демиров
Основание за недопускане
Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавните служители - представените документи не удостоверяват изпълнението на изискването за заемането на длъжността - минимална образователно-квалификационна степен – бакалавър, професионална област: Педагогически науки, професионално направление: „Педагогика“, съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ     

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам