Съдържание

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А,

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД 09-1890/22.11.2016 г. на министъра на образованието и науката

ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността „финансов контрольор” в Министерството на образованието и науката (МОН).

Брой работни места, за които се обявява конкурс – 1 работно място.

1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

  • длъжностно ниво по Класификатора на длъжностите в администрацията (КДА) – 6
  • наименование на длъжностното ниво по КДА – експертно ниво 2
  • минимална образователно-квалификационна степен „магистър“
  • минимален професионален опит – 4 години в областта на икономиката, финансите и правото или минимален ранг III младши

2. Допълнителни умения и квалификация, носещи предимство на кандидатите:

  • област на придобитото висше образование „Социални, стопански и правни науки” съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления
  • компютърни умения MS Office, Internet

3. Начин на провеждане на конкурса:

  • тест
  • интервю.

4. Необходими документи за кандидатстване:

4.1. Заявление за участие в конкурс - Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС)
4.2. Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС
4.3. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“
4.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит, който се доказва със следните официални документи: трудова книжка; осигурителна книжка; служебна книжка; документи за извършване на дейност в чужбина, както други допълнителни документи, удостоверяващи област, в която е придобит (длъжностна характеристика, граждански договор и др.)
4.5. Други документи: за компютърни умения, др.

5. Срок и място за подаване на документи:

Краен срок за подаване на документи – 06.12.2016 г. включително.

Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник в 11-дневен срок от публикуване на обявлението в сградата на Министерството на образованието и науката, Приемна, гр. София, бул. „Княз Дондуков“ № 2А, всеки работен ден от 9.00 до 17.30 часа. Телефони за контакт: 02/9217 607 и 02/9217 559.

6. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – електронната страница на Министерството на образованието и науката. /www.mon.bg/.

7. Кратко описание на длъжността:

Основната цел на длъжността е да oсъществява постоянен предварителен контрол за законосъобразност на цялостната дейност, осъществявана в МОН преди вземането/извършването на всички решения/действия, чрез съпоставяне с изискванията на приложимото законодателство, за да се гарантира тяхното спазване по отношение на всички структури, програми, дейности и процеси, включително на средства на Европейския съюз.

Областите на дейност са: решенията/действията, свързани с разпореждане с активи и средства, включително поемането на задължение и извършване на разход; управление и стопанисване на имуществото на МОН и други решения, от които се пораждат права, респективно задължения за МОН и/или служители на МОН. Извършва дейностите по предварителен контрол по отношение на проекти финансирани от средства на Европейския съюз.

8. Минималният размер на основната заплатата, определена за длъжността, е 1505 лв. При назначаване индивидуалната основна месечна заплата ще бъде определена съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

9. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник.

10. Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.

Образци на заявление за участие в конкурса и декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС могат да се изтеглят от раздел „Конкурси“ на сайта на Административния регистър: http://iisda.government.bg/competitions.

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам