Съдържание

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А,

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД 09-1862 от 17.11.2016 г. на министъра на образованието и науката

ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността „старши експерт по информационно осигуряване” в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”, Регионално управление на образованието – Габрово.

Брой работни места, за които се обявява конкурс – 1 работно място.

1. Изисквания за заемане на длъжността
1.1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове:

  • длъжностно ниво съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията (КДА) – 10
  • наименование на длъжностното ниво съгласно КДА – експертно ниво 6
  • минимална образователно-квалификационна степен - „бакалавър“
  • минимален професионален опит – най-малко 1 година в областта на информационните технологии или минимален ранг - V младши

1.2. Допълнителни изисквания:

  • професионално направление от Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления: „Математика“, „Информатика“, „Информатика и компютърни науки“, „Комуникационна и компютърна техника“, „Електротехника, електроника и автоматика“.

2. Допълнителни умения и квалификация, носещи предимство на кандидатите:

  • ползване на английски език

3. Начин на провеждане на конкурса:

  • тест
  • интервю.

4. Необходими документи за кандидатстване:

4.1. Заявление за участие в конкурс /Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС)/
4.2.Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС
4.3.Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен       „бакалавър“
4.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, документи за извършване на дейност в чужбина, както и други допълнителни документи, удостоверяващи област, в която е придобит (длъжностна характеристика, граждански договор и др.)
4.5.Други документи: за ползване на английски език и др. по преценка на кандидата

5. Срок и място за подаване на документи:

Краен срок за подаване на документи – 28.11.2016 г. включително.

Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник в 10-дневен срок от публикуване на обявлението в Регионално управление на образованието – Габрово, гр. Габрово, ул. „Брянска“ 30, всеки работен ден от 09:00 до 17:30 часа, лице за контакт Диана Стефанова, телефон (066)807919.

6. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – информационното табло в сградата на РУО - Габрово и електронните страници на РУО - Габрово и Министерството на образованието и науката /www.mon.bg/.

7. Кратко описание на длъжността:

Старшият експерт по информационно осигуряване проучва, анализира и отстранява проблеми в информационната инфраструктура. Предлага решения по представени за съгласуване материали, отнасящи се до информационните системи и технологии.

Области на дейност: 1. Проучване и анализиране на проблеми в информационната инфраструктура и предлагане на решения; 2. Софтуерна и хардуерна поддръжка; 3. Подготвяне за съгласуване на материали, отчети и друга документация в съответствие с утвърдените разпоредби.

8. Размер на основната заплата, определен за длъжността, до 1225.00 лв. Основната месечна заплата се определя по нива и степени съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнагражденията, като се отчита нивото на заеманата длъжност, квалификация и професионален опит.

9. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник.

10. Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.

Образци за заявление за участие в конкурса и декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС могат да се изтеглят от следния интернет адрес: http://iisda.government.bg/.

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам