Съдържание

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ
подали заявление за участие в конкурс за длъжността „старши експерт” в отдел „Координация, деловодство и архив“ (КДА), дирекция „Човешки ресурси и административно обслужване” (ЧРАО) в Министерство на образованието и науката

Конкурсната комисия определена със Заповед № РД 09-1736/31.10.2016 г. на министъра на образованието и науката, реши:

І. Допуска до конкурс следните кандидати:

  1. Драгомир Тодоров Томов
  2. Стефан Иванов Асенов

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 28.11.2016 г. от 09.30 часа в сградата на Министерство на образованието и науката, находяща се в гр. София, бул. “Княз Дондуков” № 2А, залата на VII етаж. Същият ден ще бъде проведено интервюто с кандидатите издържали теста.

Допуснатите кандидатите е необходимо да носят документ за самоличност и син химикал.

Списък на документите, които старши експертът трябва да познава и използва:

  • Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация
  • Закон за държавния служител
  • Закон за администрацията
  • Закон за националния архивен фонд
  • Устройствен правилник на Министерството на образованието и науката
  • Наредба за реда за организирането, обработването, експертизата, съхраняването и използването на документите в учрежденските архиви на държавните и общинските институции
  • Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация
  • Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители

НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ по документи за участие в конкурсна процедура за длъжността „старши експерт” в отдел „Координация, деловодство и архив“, дирекция „Човешки ресурси и административно обслужване” в Министерство на образованието и науката – НЯМА.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ     

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам