Съдържание

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „главен експерт“ в отдел „Координация и контрол“, дирекция „Висше образование“, Министерство на образованието и науката

Днес, 25.10.2016 г., комисия, назначена със заповед  № РД 09- 1547/11.10.2016 г. на министъра на образованието и науката за провеждане на подбор по реда на чл. 81а от Закона за държавния служител за заемане на длъжността „главен експерт” в отдел „Координация и контрол”, дирекция „Висше образование” в Министерството на образованието и науката, разгледа постъпилите документи на кандидатите за длъжността и реши:

а)  Допуска до интервю следните кандидати:

  1. Тодор Ванчев Ванчев
  2. Мая Велкова Добровска

Кандидатите отговарят на минималните и специфични изисквания предвидени в нормативните актове за длъжността „главен експерт“ в отдел „Координация и контрол“, дирекция „Висше образование“, Министерство на образованието и науката.

Допуснатите кандидати трябва да се явят на 01.11.2016 г. в 10.00 за  интервю в зала 2 на VІІ етаж, в сградата на Министерството на образованието и науката, гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А.

б) Не допуска до интервю следните кандидати:

Няма недопуснати кандидати.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам