Съдържание

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А,

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД 09-1387/17.09.2016 г. на министъра на образованието и науката

ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността „младши експерт” в дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“ (ДСОП), отдел „Инвестиционно планиране“, Министерство на образованието и науката (МОН).

Брой работни места, за които се обявява конкурс – 1 работно място.

1. Изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове:

  • длъжностно ниво по Класификатора на длъжностите в администрацията (КДА) – 11
  • наименование на длъжностното ниво по КДА – експертно ниво 7
  • минимална образователно-квалификационна степен - „професионален бакалавър по …“
  • минимален професионален опит – не се изисква професионален опит или минимален ранг V младши

1.2. Други изисквания:

  • специалност от област на висшето образование: „Технически науки“, професионално направление: „Архитектура, строителство и геодезия“ от Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления

2. Допълнителни умения и квалификация, носещи предимство на кандидатите:

  • компютърна грамотност и работа с MS Ofice

3. Начин на провеждане на конкурса:

  • тест
  • интервю.

4. Необходими документи за кандидатстване:

4.1. Заявление за участие в конкурс - Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС)
4.2. Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС
4.3. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен
4.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, документи за извършване на дейност в чужбина, както и други допълнителни документи, удостоверяващи област, в която е придобит (длъжностна характеристика, граждански договор и др.)
4.5. Други документи: диплома или сертификат за компютърни умения, други по преценка на кандидата

5. Срок и място за подаване на документи:

Краен срок за подаване на документи – 03.10.2016 г. включително.

Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник в 10-дневен срок от публикуване на обявлението в сградата на МОН, Приемна, гр. София, бул. „Княз Дондуков“ № 2А, всеки работен ден от 9.00 до 17.30 часа. Телефони за контакт: 02/9217 552 и 02/9217 559.

6. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – електронната страница на Министерството на образованието и науката /www.mon.bg/.

7. Кратко описание на длъжността:

Основната цел на длъжността „младши експерт“ в дирекция ДСОП, отдел „Инвестиционно планиране“ е свързана с изготвяне на доклади и отчети по програми с европейско и национално финансиране, обработва документи, поддържа регистри и база данни. Участва в реализирането на дейностите по планиране на инвестиционната политика на МОН, координация, контрол и отчитане на нейното изпълнение. Областите на дейност са: 1. Подпомагане на планиране на дейностите, свързани с основен ремонт, реконструкция и модернизация на материалната база с национално и европейско финансиране, след проверка и обобщаване на постъпили предложения. 2. Упражняване на контрол на обектите за строителство и ремонт с европейско финансиране, изготвяне на отчетни документи за изпълнението на дейностите, свързани с основен ремонт, реконструкция и модернизация на материалната база, финансиране по европейки програми и проекти. 3. Подпомагане в даването  на становища по въпроси, свързани с подобряване на материално-техническата база, ползвана от второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на образованието и науката.

8. Размер на основната заплата, определен за длъжността до 1150.00 лв. Основната месечна заплата се определя по нива и степени съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнагражденията, като се отчита нивото на заеманата длъжност, квалификация и професионален опит.

9. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник.

10. Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.

Образци за заявление за участие в конкурса и декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС могат да се изтеглят от следния интернет адрес: http://iisda.government.bg/.

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам