Съдържание

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати
за длъжността „държавен експерт” в отдел „Програмиране и договаряне”, Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми”, Министерство на образованието и науката

Конкурсната комисия, назначена със Заповед № РД 09-1319/07.09.2016 г.  на министъра на образованието и науката, реши:

І. Допуска до конкурс следните кандидати:

  1. Мирослава Живкова Брегова
  2. Георги Евтимов Георгиев
  3. Радослава Николова Лалова
  4. Любомир Йорданов Димитров
  5. Веселина Манолова Будинарска – Тюфекчиева
  6. Нели Василева Георгиева
  7. Николай Радославов Николов
  8. Ангел Методиев Ангелов
  9. Иван Димитров Христов
  10. Къдрушка Албенова Беева

Допуснатите кандидати трябва да се явят на 15.09.2016 г. в 9.30 часа за решаване на тест в зала 2 на VІІ етаж, в сградата на Министерството на образованието и науката, гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А.

Резултатите от решаването на теста ще бъдат обявени на кандидатите на 15.09.2016 г. в 13.30 часа, в зала 2 на VІІ етаж, в сградата на Министерството на образованието и науката, гр. София, бул. "Княз Дондуков" № 2 А.

Интервюто с кандидатите, които успешно са издържали теста, ще се проведе на 15.09.2016 г. от 14.00 часа в зала 2 на VІІ етаж, в сградата на Министерството на образованието науката, гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А.

ІІ. Не се допускат до конкурс следните кандидати:

Име, презиме и фамилия
на кандидата    Основание за недопускане
1. Мариана Милчева Асенова
Основание за недопускане
Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители. Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за минимален професионален опит - 5 години в областта на образованието и/или управлението на програми и проекти, финансирани от европейските структурни фондове или минимален ранг – IІ младши.

2. Цветомира Стоянова Маринова
Основание за недопускане
Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители. Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за минимален професионален опит - 5 години в областта на образованието и/или управлението на програми и проекти, финансирани от европейските структурни фондове или минимален ранг – IІ младши.

3. Ели Леон Леви
Основание за недопускане
Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители. Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за придобито висше образование от област на висшето образование „Социални, стопански и правни науки” и „Хуманитарни науки“ от Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, съгласно обявлението за конкурса.

4. Силвия Николаева Тонева
Основание за недопускане
Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители. Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за минимален професионален опит - 5 години в областта на образованието и/или управлението на програми и проекти, финансирани от европейските структурни фондове или минимален ранг – IІ младши.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам