Съдържание

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати
за длъжността „старши сътрудник по управление на европейски проекти и програми“ в отдел „Програмиране и договаряне“, Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“,  Министерство на образованието и науката

Комисията, назначена със Заповед  № РД09-1318 /07.09.2016 г. на министъра на образованието и науката, реши:

І. Допуска до събеседване кандидатите:

  1. Веселина Манолова Будинарска – Тюфекчиева
  2. Нели Василева Георгиева
  3. Иван Димитров Христов
  4. Ангел Методиев Ангелов

Допуснатите кандидати следва да се явят на 14.09.2016 г., в 10.00 часа за събеседване в зала на ІV етаж, в сградата на Министерството на образованието и науката, гр. София,  бул. „Княз Дондуков” № 2А.

Резултатите от подбора да бъдат публикувани на електронната страница на Министерството на образованието и науката.

ІІ. Не допуска до събеседване кандидатите:

1. Мариана Милчева Асенова
Основание за недопускане: Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемане на длъжността съгласно обявлението за кандидатстване, а именно 4 години в областта на управлението на програми и/или проекти, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове и/или Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и/или Българо-швейцарската програма за сътрудничество.
2. Силвия Николаева Тонева
Основание за недопускане: Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемане на длъжността съгласно обявлението за кандидатстване, а именно 4 години в областта на управлението на програми и/или проекти, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове и/или Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и/или Българо-швейцарската програма за сътрудничество.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам