Съдържание

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А,

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД 09-1170/19.08.2016 г. на министъра на образованието и науката

ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността „държавен експерт” в отдел „Програмиране и договаряне“, Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ (ГД СФМОП) в Министерството на образованието и науката (МОН).

Брой работни места, за които се обявява конкурс – 1 работно място.

1. Изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове:

  • длъжностно ниво по Класификатора на длъжностите в администрацията (КДА) – 5;
  • наименование на длъжностното ниво по КДА – експертно ниво 1Б;
  • минимална образователно-квалификационна степен „магистър“;
  • минимален професионален опит – 5 години в областта на образованието и/или управлението на програми и проекти, финансирани от европейските структурни фондове. или минимален ранг – IІ младши.

1.2. Други изисквания:

  • владеене на английски език, еквивалентно минимум на ниво В1 от европейската езикова рамка, удостоверено със сертификат или друг официален документ;
  • област на висшето образование „Социални, стопански и правни науки” и „Хуманитарни науки“ от Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления.

2. Допълнителни умения и квалификация, носещи предимство на кандидатите:

  • добри компютърни умения

3. Начин на провеждане на конкурса:

  • тест
  • интервю.

4. Необходими документи за кандидатстване:

4.1. Заявление за участие в конкурс - Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС);
4.2. Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС;
4.3. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен „магистър”;
4.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит, който се доказва със следните официални документи: трудова книжка; осигурителна книжка; служебна книжка; документи за извършване на дейност в чужбина, както други допълнителни документи, удостоверяващи област, в която е придобит (длъжностна характеристика, граждански договор и др.);
4.5. Копие от сертификат или друг официален документ, удостоверяващ владеене на английски език;
4.6. Други документи: за компютърни умения, други по преценка на кандидата.

5. Срок и място за подаване на документи:

Краен срок за подаване на документи – 01.09.2016 г. включително.

Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник в 10-дневен срок от публикуване на обявлението в сградата на Министерството на образованието и науката, Приемна, гр. София, бул. „Княз Дондуков“ № 2А, всеки работен ден от 9.00 до 17.30 часа. Телефони за контакт: 02/9217 607 и 02/9217 559.

6. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – електронната страница на Министерството на образованието и науката /www.mon.bg/.

7. Кратко описание на длъжността:

Основната цел на длъжността „държавен експерт“ в отдел ”Програмиране и договаряне” на ГД СФМОП е: 1. Отговаря за цялостния процес по провеждането на процедурите по програмиране(изготвяне на методология и критерии за подбор на операции и насоки за кандидатстване), оценка на проектни предложения и изготвянето и сключването  на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, условия за кандидатстване и условия за изпълнение на проекти, финансирани от ЕСФ, и др; 2. Участие в подготовката и промяната на нормативната уредба, междуведомствените и вътрешноведомствените правила и процедури, свързани с работата на ГД СФМОП в изпълнение на задачите й на Управляващ орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” (ОП НОИР).

8. Минималната заплатата, определена за длъжността, е 760 лв. (при назначаване индивидуалната основна месечна заплата ще бъде определена съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация)

9. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник.

10. Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.

Образци за заявление за участие в конкурса и декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС могат да се изтеглят от следния интернет адрес: http://iisda.government.bg/.

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам