Съдържание

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по обществени науки и гражданско образование”,  отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност“, Регионален инспекторат по образованието – Перник

 

Конкурсната комисия, назначена със заповед № РД 09-809/ 20.06.2016 г.  на министъра на образованието и науката, реши:

І. Допуска до конкурс следните кандидати:

       1. Милена Трифонова Георгиева

       Допуснатият кандидат трябва да се яви на 18.07.2016 г. в 10.00 часа за решаване на тест в зала на VІІ етаж, в сградата на Министерството на образованието и науката, гр. София,
ул. „Княз Дондуков” № 2А.

       Резултатите от решаването на теста ще бъдат обявени на кандидата на 18.07.2016 г. 12.00 часа, в зала на VІІ етаж, в сградата на Министерството на образованието и науката,
гр. София, бул. "Княз Дондуков" № 2А.

      Интервюто с кандидата, успешно издържал теста, ще се проведе на 18.07.2016 г. от 12.40 часа, в зала на VІІ етаж, в сградата на Министерството на образованието и науката, гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А.

ІІ. Не допуска  до конкурс кандидатите:

       1. Стоил Александров Йорданов

       Основание за недопускане : Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавните служители - Представените документи не  удостоверяват изпълнението на изискването за най-малко 1 година стаж като учител по история или по география, или по философия или минимален ранг V младши

       2. Симона Иванова Симеонова - Янкова

       Основание за недопускане : Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавните служители - Представените документи не  удостоверяват изпълнението на изискването за най-малко 1 година стаж като учител по история или по география, или по философия или минимален ранг V младши

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам