Съдържание

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати
за длъжността „държавен експерт” в отдел „Програмиране и договаряне”, Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми”, Министерство на образованието и науката

Конкурсната комисия, назначена със Заповед № РД 09-826/21.06.2016   на министъра на образованието и науката, реши:

І. Допуска до конкурс следните кандидати:

 1. Мая Стоянова Лулчева
 2. Вера Любомирова Иванова
 3. Даниела Стефанова Богoева-Гюргакова
 4. Бети Стоянова Николова
 5. Радостина Стоилова Раданова
 6. Къдрушка Албенова Беева
 7. Геновева Вълкова Черкезова
 8. Михаил Велинов Василев
 9. Борислав Милчев Първанов
 10. Боряна Атанасова Мирчева
 11. Любомир Йорданов Димитров
 12. Роберто Данчев Маринов
 13. Иванка Господинова Вангелова
 14. Веселина Манолова Будинарска – Тюфекчиева
 15. Магдалена Трайчева Димитрова-Макавеева
 16. Радослава Николова Лалова
 17. Мирослава Живкова Брегова
 18. Адриана Неделчева Илиева

Допуснатите кандидати трябва да се явят на 05.07.2016 г. в 9.30 часа за решаване на тест в зала на VІІ етаж, в сградата на Министерството на образованието и науката, гр. София,
бул. „Княз Дондуков” № 2А.

Резултатите от решаването на теста ще бъдат обявени на кандидатите на 05.07.2016 г.
в 14.30 часа
, в зала на VІІ етаж, в сградата на Министерството на образованието и науката, гр. София, бул. "Княз Дондуков" № 2 А.

Интервюто с кандидатите, които успешно са издържали теста, ще се проведе на 05.07.2016 г. от 14.45 часа в зала на VІІ етаж, в сградата на Министерството на образованието науката, гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А..

ІІ. Не допуска  до събеседване кандидатите:


1. Деница Божилова Стоилова
Основание за недопускане
Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители. Представените документи не удостоверяват минимален професионален опит – 5 години в областта на образованието и/или държавната администрация и/или работа по европейски проекти или минимален ранг II младши

2. Николай Радославов Николов
Основание за недопускане    
Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители. Не са представени документи, удостоверяващи наличието на минимален професионален опит 5 години в областта на образованието и/или държавната администрация и/или работа по европейски проекти или минимален ранг II младши.

3. Цветомира Стоянова Маринов
Основание за недопускане
Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители. Представените документи не удостоверяват минимален професионален опит – 5 години в областта на образованието и/или държавната администрация и/или работа по европейски проекти или минимален ранг II младши

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам