Съдържание

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати
за длъжността „Старши сътрудник по управление на европейски проекти и програми“ в сектор „Финансова верификация“, отдел „Верификация“, Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“, Министерство на образованието и науката

Комисията, назначена със Заповед  № РД09-820/21.06.2016 г. на министъра на образованието и науката, реши:

І. Допуска до събеседване кандидатите:

 1. Юлияна Георгиева Палазова
 2. Янка Димитрова Дурчова
 3. Любомир Йорданов Димитров
 4. Веселина Манолова Будинарска – Тюфекчиева
 5. Людмила Любомирова Велинова
 6. Мария Георгиева Бакърджиева – Герганова
 7. Петър Евгениев Йосифов
 8. Радмила Георгиева Котева
 9. Валя Младенова Иванова
 10. Георги Евтимов Георгиев
 11. Костадин Иванов Апостолов
 12. Ивелина Стефанова Георгиева
 13. Анна Димитрова Бончева
 14. Стефан Христов Стефанов
 15. Полина Константинова Кертева

Допуснатите кандидати следва да се явят на 04.07.2016 г., в 13.30 часа за събеседване в зала 4 на VІІ етаж, в сградата на Министерството на образованието и науката, гр. София,  ул. „Княз Дондуков” № 2А.

Резултатите от подбора ще бъдат публикувани на електронната страница на Министерството на образованието и науката.

ІІ. Не допуска  до събеседване кандидатите:

1. Борис Антонов Панайотов
Основание за недопускане:
Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемане на длъжността съгласно обявлението за кандидатстване, а именно 4 години професионален опит в областта на финансова отчетност и контрол и/или работа по европейски проекти и програми.

2. Анна Евгениева Георгиева
Основание за недопускане:
Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемане на длъжността съгласно обявлението за кандидатстване, а именно 4 години професионален опит в областта на финансова отчетност и контрол и/или работа по европейски проекти и програми.

3. Панчо Константинов Тороманов
Основание за недопускане:
Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемане на длъжността съгласно обявлението за кандидатстване, а именно 4 години професионален опит в областта на финансова отчетност и контрол и/или работа по европейски проекти и програми.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам