Съдържание

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати
за длъжността „Старши сътрудник по управление на европейски проекти и програми“ в отдел „Управление на риска и контрол“, Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“,  Министерство на образованието и науката

Комисията, назначена със Заповед  № РД09-820/21.06.2016 г. на министъра на образованието и науката, реши:

І. Допуска до събеседване кандидатите:

 1. Любомир Йорданов Димитров
 2. Веселина Манолова Будинарска – Тюфекчиева
 3. Светлин Петков Карачомаков
 4. Анна Евгениева Георгиева
 5. Панчо Константинов Тороманов
 6. Радмила Георгиева Котева
 7. Янка Стефанова Тодорова
 8. Валя Младенова Иванова
 9. Георги Евтимов Георгиев
 10. Геновева Вълкова Черкезова
 11. Костадин Иванов Апостолов ,
 12. Ивелина Стефанова Георгиева
 13. Теодора Евгениева Попкостова
 14. Стефан Христов Стефанов
 15. Симона Йорданова Арнаудова
 16. Петър Димитров Игнатов
 17. Мирослава Живкова Брегова

Допуснатите кандидати следва да се явят на 04.07.2016 г., в 9.30 часа за събеседване в зала 4 на VІІ етаж, в сградата на Министерството на образованието и науката, гр. София,  ул. „Княз Дондуков” № 2А.

Резултатите от подбора ще бъдат публикувани на електронната страница на Министерството на образованието и науката.

ІІ. Не допуска  до събеседване кандидатите:

1. Борис Антонов Панайотов
Основание за недопускане:
Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемане на длъжността съгласно обявлението за кандидатстване, а именно 4 години професионален опит, придобит по специалността и/или стаж, придобит в административна структура, свързана с провеждането на държавната политика в областта на образованието и/или опит в работа по обществените поръчки и/или опит в работа по проекти, финансирани от Европейския съюз.

2. Николай Димитров Шопов
Основание за недопускане:
Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемане на длъжността съгласно обявлението за кандидатстване, а именно 4 години професионален опит, придобит по специалността и/или стаж, придобит в административна структура, свързана с провеждането на държавната политика в областта на образованието и/или опит в работа по обществените поръчки и/или опит в работа по проекти, финансирани от Европейския съюз.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам