Съдържание

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати
за длъжността „Старши сътрудник по управление на европейски проекти и програми“ в отдел „Външни европейски програми“, Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“,  Министерство на образованието и науката

Комисията, назначена със Заповед  № РД09-820/21.06.2016 г. на министъра на образованието и науката, реши:

І. Допуска до събеседване кандидатите:

 1. Янка Димитрова Дурчова
 2. Любомир Йорданов Димитров
 3. Веселина Манолова Будинарска – Тюфекчиева
 4. Елена Атанасова Милошова
 5. Панчо Константинов Тороманов
 6. Даниела Георгиева Чирийска
 7. Георги Евтимов Георгиев
 8. Анна Димитрова Бончева
 9. Стефан Христов Стефанов
 10. Ваня Владимирова Бояджиева – Попова
 11. Леонтина Мишел Израел
 12. Росица Стефчикова Гиздова
 13. Мирослава Живкова Брегова

Допуснатите кандидати следва да се явят на 04.07.2016 г., в 16.00 часа за събеседване в зала 4 на VІІ етаж, в сградата на Министерството на образованието и науката, гр. София,  ул. „Княз Дондуков” № 2А.

Резултатите от подбора ще бъдат публикувани на електронната страница на Министерството на образованието и науката.

ІІ. Не допуска до събеседване кандидатите:

1. Борис Антонов Панайотов
Основание за недопускане:
Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемане на длъжността съгласно обявлението за кандидатстване, а именно 4 години професионален опит във финансово-счетоводната област и/или в областта на полученото висше образование и/или в управление на проекти/програми с външно финансиране.

2. Тодорина Каменова Узунова
Основание за недопускане:
Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемане на длъжността съгласно обявлението за кандидатстване, а именно 4 години професионален опит във финансово-счетоводната област и/или в областта на полученото висше образование и/или в управление на проекти/програми с външно финансиране.

3. Валентина Недялкова Неделчева
Основание за недопускане:
Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемане на длъжността съгласно обявлението за кандидатстване, а именно 4 години професионален опит във финансово-счетоводната област и/или в областта на полученото висше образование и/или в управление на проекти/програми с външно финансиране.

4. Татяна Александрова Календерова
Основание за недопускане:
Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемане на длъжността съгласно обявлението за кандидатстване, а именно не са представени документи, удостоверяващи 4 години професионален опит във финансово-счетоводната област и/или в областта на полученото висше образование и/или в управление на проекти/програми с външно финансиране.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам