Съдържание

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А,

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД 09-693 от 18.05.2016 г. на министъра на образованието и науката

ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността „старши експерт по организация на средното образование” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност“, Регионален инспекторат по образованието – Пловдив.

Брой работни места, за които се обявява конкурс – 1 работно място.

1. Изисквания за заемане на длъжността:
1.1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове:

 • длъжностно ниво по Класификатора на длъжностите в администрацията (КДА) – 10
 • наименование на длъжностното ниво по КДА – експертно ниво 6
 • минимална образователно-квалификационна степен „бакалавър“ с професионална квалификация „учител“ по предмет/и от една от всички културно-образователни области
 • минимален професионален опит – най-малко 1 година стаж като учител по предмет/и от една от всички културни-образователни области или
 • минимален ранг – V младши (ако кандидатът притежава такъв)

2. Допълнителни умения и квалификация, носещи предимство на кандидатите:

 • компютърни умения (MS Office)

3. Начин на провеждане на конкурса:

 • тест
 • интервю.

4. Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление за участие в конкурс /Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС)/
 • Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС
 • Копие от документи за завършено висше образование и придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър“ с професионална квалификация „учител“
 • Копие от документи, удостоверяващи трудовия/служебния стаж на кандидата, ако притежава такъв: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, документи за извършване на дейност в чужбина, както и други допълнителни документи, удостоверяващи област, в която е придобит (длъжностна характеристика, граждански договор и др.)
 • Други документи: за компютърни умения и други по преценка на кандидата..

5. Място и срок за подаване на документи:

- Краен срок за подаване на документи – 07.06.2016 г. включително.

- Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник в 11-дневен срок от публикуване на обявлението в Регионалния инспекторат по образованието – Пловдив, гр. Пловдив, ул. „Цариброд” № 1, всеки работен ден от 9.00 до 17.30 часа.    

- Лице за контакт Ангелина Тодорова – главен специалист – човешки ресурси: 032/631845

6. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – електронната страница на Министерството на образованието и науката /www.mon.bg/ и на Регионалния инспекторат по образованието – Пловдив .

7. Кратко описание на длъжността:

Основната цел на длъжността „старши експерт по организация на средното образование“ е насочена към анализиране, контрол и координация на управленската дейност на директорите на училища, детски градини и обслужващи звена на територията на областта за осъществяване на държавната образователна политика.
Областите на дейност включват: планиране и анализиране на работата на директорите като орган на управление на училищата, детските градини и обслужващите звена; организиране и методическо осигуряване на дейностите на директорите на детските градини, училищата и обслужващите звена по управление на образователно-възпитателния процес; координиране и контролиране на организацията на дейностите на директорите за спазване на държавните образователни изисквания; консултиране и квалификационни дейности с директорите като орган на управление.

8. Минимален размер на основната заплата, определен за длъжността 420.00 лв.
(Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението).

9. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник.

10. Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.

Образци за заявление за участие в конкурса и декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС могат да се изтеглят от следния интернет адрес: http://iisda.government.bg/.

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам