Съдържание

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати
за длъжността „Старши експерт по информационно осигуряване”,
 отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване ”, Регионален инспекторат по образованието – Перник

Конкурсната комисия, назначена със заповед № РД 09-565 / 28.04.2016 г.  на министъра на образованието и науката, реши:

І. Допуска до конкурс следните кандидати:

  1. Мариана Живкова Иванова

Допуснатите кандидати трябва да се явят на 31.05.2016 г. в 09.30 часа за решаване на тест в зала на VІІ етаж, в сградата на Министерството на образованието и науката, гр. София, ул. „Княз Дондуков” № 2А.

Резултатите от решаването на теста ще бъдат обявени на кандидатите на 31.05.2016 г. 11.30 часа, в зала на VІІ етаж, в сградата на Министерството на образованието и науката, гр. София, бул. "Княз Дондуков" № 2А.

Интервюто с кандидатите, успешно издържали теста, ще се проведе на 31.05.2016 г. от 13.30 часа, в зала на VІІ етаж, в сградата на Министерството на образованието и науката, гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А.

ІІ. Не допуска до конкурс кандидата:

Павлина Людмилова Демерова
Основание за недопускане
Представените документи не  удостоверяват изпълнението на изискването за наличие на минимален професионален опит 1 година, придобит в областта на информационните технологии или - минимален ранг -   V младши, необходими за заема
Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавните служителне на длъжността

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам