Съдържание

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА  за мобилност – преминаване на държавна служба в друга администрация

по реда и при условията на чл. 81а от Закона за държавния служител  (процедурата е приложима само за държавни служители, чийто срок за изпитване е изтекъл и отговарят на минималните и специфични изисквания, посочени по-долу) за длъжност „Началник на отдел” в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване“, Регионален инспекторат по образованието (РИО) – Пазарджик с място на работа гр. Пазарджик, ул. „П. К. Яворов” № 1

Области на дейност на длъжността „Началник на отдел” в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване“, Регионален инспекторат по образованието – Пазарджик:

 1. Участие при осъществяване на контролната дейност на регионалния инспекторат по образованието по отношение дейността на директорите на държавните и общинските детски градини, училища и обслужващи звена.
 2. Финансово и счетоводно обслужване на дейностите на РИО.
 3. Правно обслужване на дейностите на РИО.
 4. Информационно обслужване на дейностите на РИО.
 5. Административно обслужване на дейностите на РИО.
 6. Транспортно и техническо обслужване на дейностите на РИО.
 7. Планиране, организация, разпределяне и оценяване на дейността на служителите от отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване“.

Минимални и допълнителни изисквания за длъжността „Началник на отдел” в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване“, Регионален инспекторат по образованието – Пазарджик:   

1.1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 • Висше образование; минимална образователно-квалификационна степен: “бакалавър”
 • Минимален ранг ІІІ младши; минимален професионален опит: 4 години, придобит в области на дейност, свързани с осигуряване на административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване, както и с анализ, контрол и координация на управленската дейност на директорите на училищата, детските градини и обслужващите звена на територията на областта за осъществяване на държавната образователна политика

1.2. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността съгласно утвърдена длъжностна характеристика, които са предимство за кандидатите:

 • компютърна грамотност и работа с MS Office.

Размер на основната заплата за длъжността „Началник на отдел” – 1000 лв. (за четвърта степен). Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия кандидат съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.

Ние Ви предлагаме:

 • Динамична работна среда;
 • Работа в екип;
 • Възможност за обогатяване на професионалните знания, умения и опит чрез включване в обучения и семинари.

Подборът ще се извърши в два етапа – по документи и събеседване.

Необходими документи за кандидатстване:

 • Молба за участие в подбора (свободен текст, с посочване на телефони, e-mail,  адрес за кореспонденция);
 • Професионална автобиография;
 • Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация, документи за степен на образование или професионална квалификация. Ако са издадени от други държави, се признават след легализирането им от Министерството на образованието и науката по определения ред;
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (служебна книжка; трудова книжка; осигурителна книжка; и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина).

Необходимите документи се подават в Регионалния инспекторат по образованието – Пазарджик, гр. Пазарджик, ул. „П. К. Яворов” № 1.

Лице за контакт: Цветана Грозданова – главен специалист - човешки ресурси, телефони за контакт: 034 44 31 52.

Срок за подаване на необходимите документи от 19.05.2016 г. до 03.06.2016 г. вкл.

Информация за обявения подбор, както и информация за провеждане на събеседването ще се получават на подадените от кандидата телефони за връзка или по електронната поща.

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам