Съдържание

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А,

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД 09-566/28.04.2016 г. на министъра на образованието и науката

ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността „юрисконсулт” в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”, Регионален инспекторат по образованието (РИО) – Видин

Брой работни места, за които се обявява конкурс – 1 работно място.

1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

  • длъжностно ниво съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията (КДА) – 11
  • наименование на длъжностното ниво съгласно КДА - експертно ниво 7
  • минимална образователно-квалификационна степен – „магистър”, с присъдена професионална квалификация „юрист” и придобита юридическа правоспособност
  • минимален професионален опит – не се изисква
  • минимален ранг - V младши ранг.

2. Допълнителни умения и квалификация, носещи предимство на кандидатите:

  • област на висшето образование съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления – „Социални, стопански и правни науки”, професионално направление „Право”
  • компютърни умения - работа с MS Office.

3. Начин на провеждане на конкурса:

  • тест
  • интервю.

4. Необходими документи за кандидатстване:

4.1. Заявление за участие в конкурс - Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС)
4.2.  Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС
4.3.Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен „магистър” с присъдена професионална квалификация „юрист”
4.4.  Копие от документи за придобита юридическа правоспособност
4.5. Копие от документи, удостоверяващи трудов/служебен стаж, във връзка с установяване на професионален опит, ако има такъв
4.6. Други документи: за компютърни умения, др.

5. Място и срок за подаване на документи:

Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник в 10-дневен срок от публикуване на обявлението.

Краен срок – 25.05.2016 г., вкл.

Документите се подават в Регионалния инспекторат по образованието – Видин, с адрес: гр. Видин,  пл. "Бдинци" № 2А, всеки работен ден от 09:00 до 17:30 часа, лице за контакт Боряна Костакева, телефон 094/988841.

6. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса –  информационното табло в сградата на РИО – Видин и електронните страници на РИО – Видин и на Министерството на образованието и науката (МОН) /www.mon.bg/.

7. Кратко описание на длъжността:

Областите на дейност, обхванати от длъжността и определящи задълженията на юрисконсулта, са: оказване на правна помощ за законосъобразно осъществяване на правомощията на началника на РИО; изготвяне на правни становища (по проблеми на образованието и науката, свързани с дейността на РИО); осъществяване на процесуално представителство пред съда по пълномощие на началника на РИО (по дела, страна по които е РИО) или по пълномощие на министъра на образованието и науката (по дела, страна по които е МОН).

8. Минимален размер на основната заплата, определен за длъжността 420.00 лв.
(Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението)

9. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник.

10. Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.

Образци за заявление за участие в конкурса и декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС могат да се изтеглят от следния интернет адрес: http://iisda.government.bg/.

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам