Съдържание

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А,

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД 09-475/19.04.2016 г. на министъра на образованието и науката

ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността „главен експерт” в отдел „Транснационални научни инициативи“ (ТННИ), дирекция „Наука” в Министерството на образованието и науката (МОН).

Брой работни места, за които се обявява конкурс – 1 работно място.

1. Изисквания за заемане на длъжността:
1.1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове:

  •  длъжностно ниво по Класификатора на длъжностите в администрацията (КДА) – 6
  • наименование на длъжностното ниво по КДА – експертно ниво 2
  • минимална образователно-квалификационна степен „бакалавър“
  • минимален професионален опит – 4 години, включващ консултации при подготовка, координация и управление на научна и/или образователна дейност и проектно финансиране или минимален ранг IІІ младши

1.2. Допълнителни изисквания

  • придобито висше образование от професионалните направления на областите „Хуманитарни науки“ или „Социални, стопански и правни науки“ или „Технически науки“ съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления
  • високо ниво на владеене на английски език

2. Допълнителни умения и квалификация, носещи предимство на кандидатите:

  • компютърна грамотност

3. Начин на провеждане на конкурса:

  • тест
  • интервю.

4. Необходими документи за кандидатстване:

4.1. Заявление за участие в конкурс - Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС)
4.2. Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС
4.3. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен
4.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит, който се доказва със следните официални документи: трудова книжка; осигурителна книжка; служебна книжка; документи за извършване на дейност в чужбина, както други допълнителни документи, удостоверяващи област, в която е придобит (длъжностна характеристика, граждански договор и др.)
4.5. Копие от документи, удостоверяващи владеене на английски език
4.6. Други документи: за компютърни умения и други по преценка на кандидата.

5. Място и срок за подаване на документи:

Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник в 10-дневен срок от публикуване на обявлението в сградата на МОН, Приемна, гр. София, бул. „Княз Дондуков“ № 2А, всеки работен ден от 9.00 до 17.30 часа. Телефони за контакт: 02/9217 607 и 02/9217 559.

Краен срок за подаване на документи – 13.05.2016 г. включително.

6. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – електронната страница на МОН /www.mon.bg/.

7. Кратко описание на длъжността:

Главният експерт в отдел ТННИ, дирекция „Наука“, извършва организационна, изпълнителска и координационна дейност за подпомагане и осигуряване на дейността на по-високите длъжностни нива в отдела, чрез координиране и обслужване на националните научноизследователски организации във връзка със създаването на ефективно функционираща мрежа на сътрудничество между тях, двустранното научно-техническо сътрудничество, както и създаването на условия за интегриране на българската научна общност с тази на Европейския съюз и на останалите високотехнологични общества с оглед осигуряване на равен достъп до възможности и създаване на научни продукти с високо качество. Главният експерт изпълнява дейностите, свързани с разработване, организиране или координация за: поддържане на актуални данни за българското участие в европейски и международни научноизследователски програми, инициативи и проекти; изпълнението на задълженията на министерството по двустранните споразумения за научно-техническо сътрудничество. Организира, координира и разработва необходимите материали за осъществяване на двустранното научно-техническо сътрудничество и провеждане на конкурси, за разработка на съвместни научни изследвания, осъществява кореспонденция с международни организации и структурите на Европейския съюз, свързани с изследователската дейност.

8. Минимален размер на основната заплата, определен за длъжността 420.00 лв.
(Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението)

9. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник.

10. Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.

Образци за заявление за участие в конкурса и декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС могат да се изтеглят от следния интернет адрес: http://iisda.government.bg/.

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам