Съдържание

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА за мобилност – преминаване на държавна служба в друга администрация

по реда и при условията на чл. 81а или 81б от Закона за държавния служител (процедурата е приложима само за държавни служители, чиито срок за изпитване е изтекъл и отговарят на минималните и специфични изисквания, посочени по-долу, като по чл. 81б от ЗДСл служебното правоотношение следва да е и безсрочно) за длъжността „Главен юрисконсулт” в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване“, Регионален инспекторат по образованието – Стара Загора с работно място гр. Стара Загора, ул."Барейро" № 9.

Основни задължения на длъжността „Главен юрисконсулт” в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване“, Регионален инспекторат по образованието – Стара Загора:

 1. Оказване на правна помощ за законосъобразно осъществяване на правомощията на началника на регионалния инспекторат по образованието;
 2. Осъществяване на процесуално представителство пред съда за правна защита на интересите на регионалния инспекторат по образованието и Министерството на образованието и науката;
 3. Участие в комисии, определени със заповед на началника на регионалния инспекторат по образованието или на министъра на образованието и науката;
 4. Съгласуване на административни актове, свързани с дейността на регионалния инспекторат по образованието с оглед законосъобразността им;
 5. Изготвяне на правни становища по постъпили молби, жалби, сигнали и предложения.

Минимални и допълнителни изисквания за длъжността „Главен юрисконсулт” в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване“, Регионален инспекторат по образованието – Стара Загора:

1.1.Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 • Минимална образователно-квалификационна степен: “магистър”, присъдена професионална квалификация „юрист“ и придобита юридическа правоспособност;
 • Професионално направление „Право“;
 • Минимален ранг ІV младши; минимален професионален опит: 3 години, придобит в области на дейност, за които се изисква юридическо образование и юридическа правоспособност.

1.2. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността, съгласно утвърдена длъжностна характеристика, които са предимства за кандидатите:

 • компютърна грамотност и работа с MS Office;

Размер на основна заплата за длъжността „Главен юрисконсулт” – 900 лв. (за четвърта степен). Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.

Ние Ви предлагаме:
-    Добра работна среда;
-    Работа в екип;
-    Възможност за обогатяване на професионалните знания, умения и опит чрез включване в обучения и семинари.

Подборът ще се извърши в два етапа – по документи и събеседване.

Необходими документи за кандидатстване:

 • Молба за участие в подбора (свободен текст, с посочване на телефони, e-mail,  адрес за кореспонденция);
 • Професионална автобиография;
 • Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация, документи за степен на образование или професионална квалификация. Ако са издадени от други държави, се признават легализирането им от Министерството на образованието и науката по определения ред;
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (служебна книжка; трудова книжка; осигурителна книжка; и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина).

Необходимите документи се подават в Регионалния инспекторат по образованието – Стара Загора, гр. Стара Загора, ул."Барейро" № 9.

Лице за контакт: Динка Делева – главен специалист-човешки ресурси, телефони за контакт: 042 62-19-58; 0878 491364.

Срок за подаване на необходимите документи от 22.04.2016 г. до 09.05.2016 г. вкл.

Информация за обявения подбор, както и информация за провеждане на събеседването ще се получава на подадените от кандидата телефони за връзка или по електронната поща.

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам