Съдържание

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А,

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД 09-473 от 19.04.2016 г. на министъра на образованието и науката

ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността „главен експерт” в дирекция „Канцелария и административно обслужване“ в Министерството на образованието и науката.

Брой работни места, за които се обявява конкурс – 1 работно място.

1. Изисквания за заемане на длъжността:
1.1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове:

  • длъжностно ниво по Класификатора на длъжностите в администрацията (КДА) – 6
  • наименование на длъжностното ниво по КДА – експертно ниво 2
  • минимална образователно-квалификационна степен „бакалавър“
  • минимален професионален опит – 4 години в дейности по удостоверяване автентичността на документи за образование и поддържане на регистри с бази данни; дейности по обработване, експертиза, съхраняване и използване на документи; дейности по консултиране на граждани и представители на институции по отношение на удостоверяване истинността на реквизити на официални документи; работа със специализиран софтуер за документооборот или
  • минимален ранг – III младши

1.2. Допълнителни изисквания

  • специалност от област на висше образование „Педагогически науки“, „Хуманитарни науки“, „Социални, стопански и правни науки“, „Природни науки, математика и информатика“ съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направленияа

2. Допълнителни умения и квалификация, носещи предимство на кандидатите:

  • компютърна грамотност

3. Начин на провеждане на конкурса:

  • тест
  • интервю.

4. Необходими документи за кандидатстване:

- Заявление за участие в конкурс /Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС)/
- Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС
- Копие от документи за завършено висше образование и придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър“
- Копие от документи, удостоверяващи трудовия/служебния стаж на кандидата: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, документи за извършване на дейност в чужбина, както и други допълнителни документи, удостоверяващи област, в която е придобит (длъжностна характеристика, граждански договор и др.)
- Други документи: за компютърни умения, владеене на английски език и други по преценка на кандидата.

5. Място и срок за подаване на документи:

Краен срок за подаване на документи – 03.05.2016 г. включително.

Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник в 10-дневен срок от публикуване на обявлението в сградата на Министерството на образованието и науката, Приемна, бул. „Княз Дондуков“ 2А, всеки работен ден от 9.00 до 17.30 часа.    

Телефони за контакт: 02/9217 559 и 02/9217 607..

6. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – електронната страница на Министерството на образованието и науката /www.mon.bg/.

7. Кратко описание на длъжността:

Основната цел на длъжността „главен експерт“ в дирекция „Канцелария и административно обслужване“ е свързана с реализиране и повишаване качеството на административното обслужване.

Областите на дейност включват удостоверяване автентичността на документи за образование и поддържане на регистри с бази данни; обработване, експертиза, съхраняване и използване на документи, свързани с преките задължения; консултиране на граждани и представители на институции по отношение удостоверяване истинността на реквизити на официални документи; работа със специализиран софтуер за документооборот; сканиране на апостилирани документи за образование и въвеждане в регистъра на издадените удостоверения APOSTILLE от Министерството на образованието и науката.

8. Минимален размер на основната заплата, определен за длъжността 420.00 лв.
(Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението)

9. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник.

10. Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.

Образци за заявление за участие в конкурса и декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС могат да се изтеглят от следния интернет адрес: http://iisda.government.bg/.

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам