Съдържание

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А,

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД 09-374/30.03.2016 г. на министъра на образованието и науката

ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността „старши експерт по предучилищно възпитание” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност“, Регионален инспекторат по образованието – Кюстендил.

Брой работни места, за които се обявява конкурс – 1 работно място.

1. Изисквания за заемане на длъжността
1.1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове:

  • длъжностно ниво по Класификатора на длъжностите в администрацията (КДА) – 10
  • наименование на длъжностното ниво по КДА – експертно ниво 6
  • минимална образователно-квалификационна степен „бакалавър“ с професионална квалификация „детски учител“
  • минимален професионален опит – най-малко 1 година стаж като учител или директор в системата на предучилищното възпитание и подготовка или
  • минимален ранг – V младши (ако кандидатът притежава такъв)

1.2. Допълнителни изисквания:

  • специалност от област на висше образование „Педагогически науки“ съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления: Предучилищна педагогика или Предучилищна и начална педагогика.

2. Допълнителни умения и квалификация, носещи предимство на кандидатите:

  • владеене на чужд език на ниво В1 съгласно Европейската езикова рамка
  • компютърни умения (MS Office)

3. Начин на провеждане на конкурса:

  • тест
  • интервю

4. Необходими документи за кандидатстване:

- Заявление за участие в конкурс /Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС)/
- Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС
- Копие от документи за завършено висше образование и придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър“
- Копие от документи, удостоверяващи трудовия/служебния стаж на кандидата, ако притежава такъв: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, документи за извършване на дейност в чужбина, както и други допълнителни документи, удостоверяващи област, в която е придобит (длъжностна характеристика, граждански договор и др.)
- Други документи: за компютърни умения, владеене на чужд език и други по преценка на кандидата.

5. Място и срок за подаване на документи:

- Краен срок за подаване на документи – 11.04.2016 г. включително.

- Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник в 10-дневен срок от публикуване на обявлението в Регионалния инспекторат по образованието – Кюстендил, гр. Кюстендил, ул. "Демокрация" 55, ет. VI, всеки работен ден от 9.00 до 17.30 часа.    

- Лице за контакт Радостина Беркова - Петрова: 078/527 512.

6. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – електронната страница на Министерството на образованието и науката /www.mon.bg/ и на Регионалния инспекторат по образованието – Кюстендил.

7. Кратко описание на длъжността:

Основната цел на длъжността „старши експерт по предучилищно възпитание“ в регионалния инспекторат по образованието е да създава условия за изпълнение на държавната образователна политика на територията на областта, като подпомага и осигурява осъществяването на правомощията на началника на регионалния инспекторат по образованието чрез организационно-методическа дейност и инспектиране на образователно-възпитателния процес в предучилищното възпитание и подготовка.

8. Минимален размер на основната заплата, определен за длъжността 420.00 лв. (Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението)

9. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник.

10. Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.

Образци за заявление за участие в конкурса и декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС могат да се изтеглят от следния интернет адрес: http://iisda.government.bg/competitions.

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам