Съдържание

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати
за длъжността „старши вътрешен одитор” в отдел „Вътрешен одит на разпоредители с бюджетни кредити”, Звено за вътрешен одит, МОН

Конкурсната комисия, назначена със Заповед № РД 09-252/11.03.2016 г. на министъра на образованието и науката, реши:

І. Допуска до конкурс следните кандидати:

  1. Любомир Йорданов Димитров
  2. Лили Иванова Субева
  3. Цветомира Стоянова Маринова
  4. Людмила Денкова Ангелова
  5. Димитър Атанасов Зафиров
  6. Минка Атанасова Гичева-Ганева

Допуснатите кандидати трябва да се явят на 13.04.2016 г. в 10.00 часа за решаване на тест в залата на VІІ етаж, в сградата на Министерството на образованието и науката, гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А.

Резултатите от решаването на теста ще бъдат обявени на кандидатите на 13.04.2016 г. в 14.15 часа, в кабинет 450, етаж ІV в сградата на Министерството на образованието и науката, гр. София, бул. "Княз Дондуков" № 2 А.

Интервюто с кандидатите, успешно издържали теста, ще се проведе на 13.04.2016 г. от 14.30 часа в кабинет 450, етаж ІV в сградата на Министерството на образованието и науката, гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А.

ІІ. Няма недопуснати кандидати.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам