Съдържание

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А,

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД 09-260/11.03.2016 г. на министъра на образованието и науката

ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността „старши експерт по организация на средното образование, интегрирано обучение и специални училища”, отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – Велико Търново

Брой работни места, за които се обявява конкурс – 1 работно място.

1. Изисквания за заемане на длъжността

  • длъжностно ниво съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията (КДА) – 10
  • наименование на длъжностното ниво съгласно КДА – експертно ниво 6
  • минимална образователно-квалификационна степен – бакалавър и професионална квалификация „учител“ в областта на педагогическите, хуманитарните, техническите, социалните, стопанските, правните и природни науки, математика и информатика
  • минимален професионален опит – 1 година или
  • минимален ранг - V младши

2. Допълнителни умения и квалификация, носещи предимство на кандидатите:

  • добри компютърни умения, работа с MS Office, Internet

3. Начин на провеждане на конкурса:

  • тест
  • интервю.

4. Необходими документи за кандидатстване:

- Заявление за участие в конкурс /Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС)/
- Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС
- Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър“
- Копие от документ за придобита професионална квалификация „учител” в областта на педагогическите, хуманитарните, техническите, социалните, стопанските, правните и природните науки, математика и информатика
- Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит, който се доказва със следните официални документи: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, документи за извършване на дейност в чужбина, както други допълнителни документи, удостоверяващи област, в която е придобит (длъжностна характеристика, граждански договор и др.)
- Други документи: за компютърни умения и други по преценка на кандидата.

5. Място и срок за подаване на документи:

Краен срок – 28.03.2016 г. включително.

Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник в 10-дневен срок от публикуване на обявлението в сградата на Регионален инспекторат по образованието – Велико Търново, ул. „Арх. Георги Козаров” № 1, всеки работен ден от 09:00 до 17:30 часа. Лице за контакт: Милена Лукова, телефон 062/61 63 13.

6. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – информационното табло в сградата на Регионалния инспекторат по образованието – Велико Търново и електронните страници на РИО – Велико Търново и МОН /www.mon.bg/.

7. Кратко описание на длъжността:

Старши експертът по организация на средното образование, интегрирано обучение и специални училища анализира, контролира и координира управленската дейност на директорите на детските градини, училищата и обслужващите звена на територията на областта за осъществяване на държавната образователна политика, както и на интегрираното обучение и възпитание на децата и учениците със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания.
Области на дейност: планиране и анализиране работата на директорите като орган за управление на училищата, детските градини и обслужващите звена; организиране и методическо осигуряване на дейностите на директорите на детските градини, училищата и обслужващите звена по управление на образователно-възпитателния процес, интегрираното обучение и възпитание на децата и учениците със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания; координиране и контролиране на организацията на дейностите на директорите за спазване на държавните образователни изисквания; консултиране и квалификационни дейности.

8. Минимален размер на основната заплата – 420.00 лв.
(Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението) 

9. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник.

10. Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.

Образци за заявление за участие в конкурса и декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС могат да се изтеглят от следния интернет адрес: http://iisda.government.bg/ .

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам