Съдържание

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А,

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД 09-251/11.03.2016 г. на министъра на образованието и науката

ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността „старши вътрешен одитор” в отдел „Вътрешен одит на разпоредители с бюджетни кредити“, Звено за вътрешен одит, Министерство на образованието и науката (МОН)

Брой работни места, за които се обявява конкурс – 1 работно място.

1. Изисквания за заемане на длъжността
1.1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове:

  • длъжностно ниво по Класификатора на длъжностите в администрацията (КДА) – 8
  • наименование на длъжностното ниво по КДА – експертно ниво 4
  • минимална образователно-квалификационна степен „бакалавър“
  • минимален професионален опит – 2 години в областта на контрола, вътрешния и външния одит или минимален ранг IV младши
  • притежаван сертификат „Вътрешен одитор в публичния сектор”, издаден от министъра на финансите

1.2. Допълнителни изисквания:

  • придобито висше образование от професионално направление „Икономика” или „Право” на област „Социални, стопански и правни науки” от Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления.

2. Допълнителни умения и квалификация, носещи предимство на кандидатите:

  • компютърни умения Word, Excel, Internet

3. Начин на провеждане на конкурса:

  • тест
  • интервю.

4. Необходими документи за кандидатстване:

4.1. Заявление за участие в конкурс - Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС)
4.2. Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС
4.3. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен
4.4. Копие от сертификат „Вътрешен одитор в публичния сектор”, издаден от министъра на финансите
4.5. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит, който се доказва със следните официални документи: трудова книжка; осигурителна книжка; служебна книжка; документи за извършване на дейност в чужбина, както други допълнителни документи, удостоверяващи област, в която е придобит (длъжностна характеристика, граждански договор и др.)
4.6. Други документи: за компютърни умения и др.

5. Място и срок за подаване на документи:

Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник в 10-дневен срок от публикуване на обявлението в сградата на МОН, Приемна, гр. София, бул. „Княз Дондуков“ № 2А, всеки работен ден от 9.00 до 17.30 часа. Телефони за контакт: 02/9217 607 и 02/9217 559.

Краен срок за подаване на документи – 24.03.2016 г.

6. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – електронната страница на МОН. /www.mon.bg/.

7. Кратко описание на длъжността:

Основната цел на длъжността е да осъществява дейността по вътрешен одит на всички структури, програми, дейности и процеси на разпоредителите с бюджет от по-ниска степен по бюджета на МОН с оглед постигане целите на министерството. Областите на дейност са: одитни ангажименти за даване на увереност; одитни ангажименти за консултиране.
Старшият вътрешен одитор трябва да познава Закона за вътрешния одит в публичния сектор, Наръчниците по вътрешен одит на МФ и другите свързани с изпълняваната работа нормативни актове - ЗФУКПС, ЗНП, ЗВО, ЗУДБ, ЗСч, ЗОП, ЗПФ, ЗДС, ЗДСл, както и нормативните актове и специфичните способи за противодействие и превенция на корупцията и избягване конфликт на интереси.

8. Минималната заплатата, определена за длъжността, е 420,00 лв. (при назначаване индивидуалната основна месечна заплата се определя съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация).  

9. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник.

10. Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.

Образци за заявление за участие в конкурса и декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС могат да се изтеглят от следния интернет адрес: www1.government.bg/ras .

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам