Съдържание

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А

СПИСЪК с допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „младши експерт по анализ на информацията”, отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”, Регионален инспекторат по образованието – Варна

Конкурсната комисия, назначена със Заповед № РД 09-28/19.01.2016 г. на министъра на образованието и науката, реши:

І. Допуска до конкурс следните кандидати:

  1. Деница Маринова Минчева
  2. Георги Николаев Николов
  3. Евелина Панайотова Събева
  4. Ангелина Златкова Илева - Тодорова

Допуснатите кандидати трябва да се явят на 19.02.2016 г. в 10.00 часа за решаване на тест в зала  на VІІ етаж, в сградата на Министерството на образованието и науката, гр. София, ул. „Княз Дондуков” № 2А.

Резултатите от решаването на теста ще бъдат обявени на кандидатите на 19.02.2016 г. 12.30 часа, в зала на VІІ етаж, в сградата на Министерството на образованието и науката, гр. София, бул. "Княз Дондуков" № 2А.

Интервюто с кандидатите, успешно издържали теста, ще се проведе на 19.02.2016 г. от 12.35 часа, в зала на VІІ етаж, в сградата на Министерството на образованието и науката, гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А.

ІІ. Не допуска до конкурс следните кандидати:

Стела Иванова Василева
Основание за недопускане
Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители – Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискването за придобита образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър по..“ от области на висше образование и професионални направления, включени в Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления „Математика“, „Информатика и компютърни науки“, „Комуникационна и компютърна техника“; „Електротехника, електроника и автоматика“, Педагогика на обучението по информатика“, „Социални дейности“.

Борис Павлов Ненов
Основание за недопускане
Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители – Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискването за придобита образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър по..“ от области на висше образование и професионални направления, включени в Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления „Математика“, „Информатика и компютърни науки“, „Комуникационна и компютърна техника“; „Електротехника, електроника и автоматика“, Педагогика на обучението по информатика“, „Социални дейности“.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам