Съдържание

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А,

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД 09-27/19.01.2016 г. на министъра на образованието и науката

ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността „младши експерт по анализ на информацията” в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”, Регионален инспекторат по образованието – Варна

Брой работни места, за които се обявява конкурс – 1 работно място.

1. Изисквания за заемане на длъжността
1.1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове:

  • длъжностно ниво съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията (КДА) – 11
  • наименование на длъжностното ниво съгласно КДА – експертно ниво 7
  • минимална образователно-квалификационна степен – професионален бакалавър по...
  • минимален професионален опит – не се изисква или
  • минимален ранг - V младши

1.2. Допълнителни изисквания:

  • области на висше образование и професионални направления, включени в Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления „Математика“, „Информатика и компютърни науки“, „Комуникационна и компютърна техника“; „Електротехника, електроника и автоматика“, Педагогика на обучението по информатика“, „Социални дейности“.

2. Допълнителни умения и квалификация, носещи предимство на кандидатите:

  • добри компютърни умения – ползване на приложен софтуер от офис пакета на Windows: World,  Excel, Power Point, Outlook
  • работа с MS Access-приложения; VB-приложения; познаване на SQL-server; VBA, Microsoft.NET, ASP

3. Начин на провеждане на конкурса:

  • тест
  • интервю.

4. Необходими документи за кандидатстване:

4.1. Заявление за участие в конкурс (Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС)
4.2. Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС
4.3. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен бакалавър
4.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, документи за извършване на дейност в чужбина, както и други допълнителни документи, удостоверяващи област, в която е придобит (длъжностна характеристика, граждански договор и др.)
4.5. Други документи: документ за компютърни умения и др.

5. Място и срок за подаване на документи:

Краен срок – 04.02.2016 г. вкл.

Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник в 10-дневен срок от публикуване на обявлението в сградата на Регионалния инспекторат по образованието – Варна, ул. „Цар Симеон I” № 32, всеки работен ден от 09:00 до 17:30 часа. Лице за контакт: Татяна Опрева, телефон 052/68-74-87.

6. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – информационното табло в сградата на РИО – Варна и електронните страници на РИО – Варна и Министерството на образованието и науката /www.mon.bg/.

7. Кратко описание на длъжността:

Основната цел на длъжността „младши експерт по анализ на информацията” е да подкрепя дейността на по-високите длъжностни нива чрез събиране и систематизиране на информация, с обработка на база данни, с проучване и обобщаване на различни практики, проблеми и алтернативни решения във връзка с дейността на администрацията, както и осъществяването на дейности по административно обслужване.

8. Заплатата, определена за длъжността, е в границите от 420 до 1100 лв. (при назначаване индивидуалната основна месечна заплата ще бъде определена съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация).  

9. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник.

10. Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.

Образци за заявление за участие в конкурса и декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС могат да се изтеглят от следния интернет адрес: www1.government.bg/ras .

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам