Съдържание

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А

СПИСЪК
на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по анализ на информацията” в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”, Регионален инспекторат по образованието – Стара Загора

Конкурсната комисия, назначена със заповед № РД 09-1820/09.12.2015 г. на министъра на образованието и науката реши:

І. Допуска до конкурс следните кандидати:

  1. Мартина Василева Цочева - Петкова;
  2. Милица Иванова Мартева;
  3. Светлин Георгиев Стефанов;
  4. Катерина Александрова Колева

Допуснатите кандидати трябва да се явят на 11.02.2016 г. в 10.30 часа за решаване на тест в зала № 4 на VІІ етаж, сградата на Министерство на образованието и науката, гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А.

Резултатите от решаването на теста ще бъдат обявени на кандидатите на 11.02.2016 г. от 13.00 часа в сградата на Министерство на образованието и науката, гр. София, бул. "Княз Дондуков" № 2 А, зала № 4 на VII етаж.

Интервюто ще се проведе на 11.02.2016 г. от 13.15 часа в зала № 4 на VІІ етаж, сградата на Министерство на образованието и науката, гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А.

ІІ. Не допуска до конкурс кандидата:

Димитър Ангелов Допчев
Основание за недопускане
Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавните служители - не притежава минимално изискуемия  професионален опит – най-малко 1 година стаж придобит в областта на информационните технологии и/или в областта на анализа и обработката на информация или V младши ранг.

Диана Дамянова Славова
Основание за недопускане
Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавните служители - не притежава минимално изискуемия  професионален опит – най-малко 1 година стаж придобит в областта на информационните технологии и/или в областта на анализа и обработката на информация или V младши ранг.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам