Съдържание

Списък, Наука, МОН

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А

СПИСЪК с допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „младши експерт” в отдел „Национални научни инициативи“, дирекция „Наука“, Министерство на образованието и науката, Министерството на образованието и науката

Конкурсната комисия, назначена със Заповед № РД09-1865/18.12.2015 г. на министъра на образованието и науката, реши:

1) Допуска до конкурс кандидатите:

 1. Иво Иванов Гергиев
 2. Кристина Лъчезарова Николова
 3. Петя Стоянова Александрова
 4. Мариана Милчева Асенова
 5. Елизабета Иванова Петрова
 6. Яна Георгиева Якимова
 7. Виктория Георгиева Илиева
 8. Валерия Николаева Герова
 9. Маргарита Божидарова Петрова
 10. Гергана Петкова Гетова
 11. Мариана Здравкова Петрова
 12. Диана Тошкова Маркова
 13. Албена Павлинова Ангелова
 14. Надя Валентинова Костадинова
 15. Ростислав Петров Давидов
 16. Веселина Мирославова Канева
 17. Нина Димитрова Бялкова
 18. Милена Кирилова Ананиева - Милева
 19. Цветанка Ангелова Георгиева
 20. Петя Кирилова Чакова
 21. Светозар Манолов Стоянов
 22. Деница Илчева Йорданова
 23. Стефан Александров Пенев
 24. Кирил Стилиянов Станев
 25. Илиана Илиева Любенова - Ръкльова
 26. Глория Валериева Пекова
 27. Мария Ангелова Николчева
 28. Диана Стоянова Танева
 29. Стефка Александрова Душанова
 30. Валентин Иванов Чилов
 31. Йорданка Иванова Недялкова
 32. Драгомир Иванов Димитров
 33. Валентина Любенова Янева
 34. Милена Владимирова Шишкова
 35. Георги Петров Христов
 36. Георги Димитров Бетов
 37. Боряна Кирилова Велинова
 38. Петър Валентинов Петров
 39. Александър Николаев Андонов
 40. Теодорина Митева Цанкова
 41. Ясен Стефанов Асенов
 42. Биляна Динева Петкова
 43. Евгени Григоров Стоименов
 44. Милен Славчев Михов
 45. Деница Божилова Стоилова

Допуснатите кандидати трябва да се явят на 25.01.2016 г. в 10.00 часа за решаване на тест в залите на седмия етаж в сградата на Министерството на образованието и науката, София, бул. Княз Дондуков №2А.

Резултатите от теста ще бъдат обявени на 25.01.2016 г. от 16.30 часа в зала на седмия етаж в сградата на Министерството на образованието и науката, София, бул. Княз Дондуков №2А.

Интервюто с издържалите теста кандидати ще се проведе на 27.01.2016 г. от 13.30 часа в зала 1 в сградата на Министерството на образованието и науката, София, бул. Княз Дондуков №2А.

2) Няма недопуснати кандидати.

Източници за подготовка на кандидатите, допуснати до участие в конкурса

 1. Закон за насърчаване на научните изследвания
 2. Правилник за наблюдение и оценка на научноизследователската дейност, осъществявана от висшите училища и научните организации, както и на дейността на фонд „Научни изследвания“( ДВ, бр.72, 18.09.2015 г.).
 3. Наредба № 3 от 27.11.2015 г. за условията и реда за планирането, разпределението и разходването на средствата от държавния бюджет за финансиране на присъщата на държавните висши училища научна или художественотворческа дейност
 4. Стратегия за развитие на научните изследвания 2020
 5. Национална пътна карта за научна инфраструктура
 6. Закон за администрацията
 7. Закон за държавния служител
 8. Устройствен правилник на Министерството на образованието и науката

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам