Съдържание

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А

СПИСЪК с допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „началник на отдел” в отдел ”Разработване и актуализиране на нормативни документи и програми”, дирекция „Висше образование”, Министерството на образованието и науката

Конкурсната комисия, назначена със Заповед № РД 09-3/07.01.2016 г. на министъра на образованието и науката, реши:

І. Не допуска до конкурс следните кандидати:

1. Радослав Христов Кръстев
Основание за недопускане
Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители:
1. Не е представен документ за владеене на чужд език по т. 4.5. от обявлението
2. Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията, необходими за заемане на длъжността съгласно обявлението за конкурса:
- придобит минимален професионален опит 5 години в областта на образованието и притежаван минимален ранг ІІ младши по т. 1.1. от обявлението
- владеене на английски език на ниво В2 – С1 съгласно ОЕЕР по т. 1.2. от обявлението.

2. Лазар Стефанов Петров
Основание за недопускане
Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители - представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията, необходими за заемане на длъжността съгласно т. 1.1. от обявлението за конкурса:
- придобит минимален професионален опит 5 години в областта на образованието
- притежаван  минимален ранг ІІ младши

3. Иван Павлов Станоев
Основание за недопускане
Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители - представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията, необходими за заемане на длъжността съгласно т. 1.1. обявлението за конкурса:
- придобит минимален професионален опит 5 години в областта на образованието
- притежаван минимален ранг ІІ младши

ІІ. Няма допуснати до конкурс кандидати

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ

 

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам