Съдържание

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А,

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД09-1864 от 18.12.2015 г. на министъра на образованието и науката

ОБЯВЯВА КОНКУРС
за длъжността „младши експерт” в отдел „Национални научни инициативи“, дирекция „Наука“ в Министерството на образованието и науката, Министерство на образованието и науката

Брой работни места, за които се обявява конкурс – 1 работно място.

1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

  • длъжностно ниво по Класификатора на длъжностите в администрацията (КДА) – 11
  • наименование на длъжностното ниво по КДА – експертно ниво 7
  • минимална образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър по…“
  • минимален професионален опит – не се изисква или минимален ранг – V младши (ако кандидатът притежава такъв)

2. Допълнителни умения и квалификация, носещи предимство на кандидатите:

  • компютърни умения

3. Начин на провеждане на конкурса:

  • тест
  • интервю.

4. Необходими документи за кандидатстване:

- Заявление за участие в конкурс /Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС)/
- Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС
- Копие от документи за завършено висше образование и придобита образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър по…“
- Копие от документи, удостоверяващи трудовия/служебния стаж на кандидата, ако притежава такъв: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, документи за извършване на дейност в чужбина, както и други допълнителни документи, удостоверяващи област, в която е придобит (длъжностна характеристика, граждански договор и др.)
- Други документи: за компютърни умения и други по преценка на кандидата..

5. Срок и място за подаване на документи:

- Краен срок за подаване на документи – 04.01.2016 г. включително.

- Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник в 10-дневен срок от публикуване на обявлението в сградата на Министерството на образованието и науката, Приемна, бул. „Княз Дондуков“ 2А, всеки работен ден от 9.00 до 17.30 часа.    

- Телефони за контакт: 02/9217 559 и 02/9217 607.

6. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – електронната страница на Министерството на образованието и науката /www.mon.bg/.

7. Кратко описание на длъжността:

Основната цел на длъжността „младши експерт“ в отдел „Национални научни инициативи“ на дирекция „Наука“ е насочена към подпомагане дейността на служителите на ръководна длъжност, както и на служителите на висшестоящи експертни длъжности и подпомага координирането и обслужването на националните организации, извършващи научноизследователска дейност и за създаването на ефективно функционираща мрежа на сътрудничество между тях.
Областите на дейност включват подготовка на информационни и нагледни материали и/или вземане на участие в национални, регионални, европейски и международни прояви, свързани с дейността на дирекцията; участие в регионални инициативи за изграждане на общи бази данни; кореспонденция с национални, европейски и международни  организации; организационна, изпълнителска и координационна дейност при провеждане на конкурси по двустранно и европейско научно-техническо сътрудничество за подкрепа на научните изследвания.

8. Заплатата, определена за длъжността, е в границите от 380,00 лв. до 1800,00 лв. (при назначаване индивидуалната основна месечна заплата ще бъде определена съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация).  

9. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник.

10. Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.

Образци за заявление за участие в конкурса и декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС могат да се изтеглят от следния интернет адрес: www1.government.bg/ras .

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам