Съдържание

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А

СПИСЪК с допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „Главен експерт”,   отдел „Стопански дейности“  дирекция „Стопански и счетоводни дейности”, Министерство на образованието и науката

Конкурсната комисия, назначена със Заповед № РД 09-1726/ 20.11.2015 г. на министъра на образованието и науката, реши:

І. Допуска до конкурс следните кандидати:

  1. Стефка Александрова Душанова
  2. Александър Стоянов Попов
  3. Пламен Богданов Михайлов
  4. Георги Михалчов Гергинов
  5. Николай Трифонов Недялков
  6. Боряна Йорданова Лазарова

Допуснатите кандидати трябва да се явят на  03.12.2015 г. в 10.00 часа за решаване на тест в зала № 1  на VІІ етаж, в сградата на Министерството на образованието и науката, гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А.

Резултатите от решаването на теста ще бъдат обявени на кандидатите на 03.12.2015 г. в 14.00 часа, в зала   № 1   на VІІ етаж, в сградата на Министерството на образованието и науката, гр. София, бул. "Княз Дондуков" № 2 А.

Интервюто с кандидатите, успешно издържали теста, ще се проведе на 03.12.2015 г. от 14.15 часа в зала № 1   на VІІ етаж, в сградата на Министерството на образованието науката, гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А.

ІІ. Не допуска до конкурс следните кандидати:

1. Моника Павлова Андреева
Основание за недопускане
Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители - Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за наличие на минимален професионален опит - 4 години опит в области на дейност, както следва: изпълнение на функции на орган за безопасност и здраве и осъществяване на дейности, свързани с планиране, организиране и осигуряване на здравословните и безопасни условия на труд; разработване на нормативни документи, свързани с безопасността и здравето при работа; разработване на проекти, програми и предлагане на конкретни мерки за предотвратяване на риска за живота и здравето на служителите; разработване и реализиране на програми за квалификация, преквалификация и инструктажи на служителите; участие в разследването на причините за трудовия травматизъм, администриране и правилно оформяне на изискващата се от нормативните актове документация;дейности, свързани с планиране, организиране и поддържане на пожарна и аварийна безопасност, с осъществяване на контрол по поддръжката на техническата изправност на инсталации и съоръжения, необходими за функционирането на администрацията, както и осъществяване на контрол на ремонтни дейности, извършвани при породена необходимост или минимален ранг III младши.

2. Ивелина Койчева Андонова
Основание за недопускане
Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители - Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за наличие на минимален професионален опит - 4 години опит в области на дейност, както следва: изпълнение на функции на орган за безопасност и здраве и осъществяване на дейности, свързани с планиране, организиране и осигуряване на здравословните и безопасни условия на труд; разработване на нормативни документи, свързани с безопасността и здравето при работа; разработване на проекти, програми и предлагане на конкретни мерки за предотвратяване на риска за живота и здравето на служителите; разработване и реализиране на програми за квалификация, преквалификация и инструктажи на служителите; участие в разследването на причините за трудовия травматизъм, администриране и правилно оформяне на изискващата се от нормативните актове документация;дейности, свързани с планиране, организиране и поддържане на пожарна и аварийна безопасност, с осъществяване на контрол по поддръжката на техническата изправност на инсталации и съоръжения, необходими за функционирането на администрацията, както и осъществяване на контрол на ремонтни дейности, извършвани при породена необходимост или минимален ранг III младши.

3. Валентин Митев Илчев
Основание за недопускане
Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители - Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за придобито висше образование от  област на висше образование „Технически науки“, професионални направления „Машинно инженерство“ и/или  „Електротехника, електроника и автоматика“ и/или „Архитектура, строителство и геодезия“, съгласно  Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, необходими за заемане на длъжността, съгласно обявлението за конкурса - т. 1.2. Допълнителни  изисквания.

4. Нели Денчева Петева
Основание за недопускане
Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители - Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за наличие на минимален професионален опит - 4 години опит в области на дейност, както следва: изпълнение на функции на орган за безопасност и здраве и осъществяване на дейности, свързани с планиране, организиране и осигуряване на здравословните и безопасни условия на труд; разработване на нормативни документи, свързани с безопасността и здравето при работа; разработване на проекти, програми и предлагане на конкретни мерки за предотвратяване на риска за живота и здравето на служителите; разработване и реализиране на програми за квалификация, преквалификация и инструктажи на служителите; участие в разследването на причините за трудовия травматизъм, администриране и правилно оформяне на изискващата се от нормативните актове документация;дейности, свързани с планиране, организиране и поддържане на пожарна и аварийна безопасност, с осъществяване на контрол по поддръжката на техническата изправност на инсталации и съоръжения, необходими за функционирането на администрацията, както и осъществяване на контрол на ремонтни дейности, извършвани при породена необходимост или минимален ранг III младши.

5. Петя Маринова Николова
Основание за недопускане
Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители - Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за наличие на минимален професионален опит - 4 години опит в области на дейност, както следва: изпълнение на функции на орган за безопасност и здраве и осъществяване на дейности, свързани с планиране, организиране и осигуряване на здравословните и безопасни условия на труд; разработване на нормативни документи, свързани с безопасността и здравето при работа; разработване на проекти, програми и предлагане на конкретни мерки за предотвратяване на риска за живота и здравето на служителите; разработване и реализиране на програми за квалификация, преквалификация и инструктажи на служителите; участие в разследването на причините за трудовия травматизъм, администриране и правилно оформяне на изискващата се от нормативните актове документация;дейности, свързани с планиране, организиране и поддържане на пожарна и аварийна безопасност, с осъществяване на контрол по поддръжката на техническата изправност на инсталации и съоръжения, необходими за функционирането на администрацията, както и осъществяване на контрол на ремонтни дейности, извършвани при породена необходимост или минимален ранг III младши.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам