Съдържание

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А,

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД 09-1672/13.11.2015 г. на министъра на образованието и науката

ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността „старши експерт по математика, информатика и информационни технологии” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – Варна.

Брой работни места, за които се обявява конкурс – 1 работно място.

1. Изисквания за заемане на длъжността:
1.1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове:

  • длъжностно ниво съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията (КДА) – 10
  • наименование на длъжностното ниво съгласно КДА – експертно ниво 6
  • минимална образователно-квалификационна степен – бакалавър с професионална квалификация „учител“ по математика и/или информатика, или по информатика и информационни технологии
  • минимален професионален опит – най-малко една година стаж като учител по предмет от културно-образователната област „Математика, информатика и информационни технологии“ или
  • минимален ранг - V младши

1.2.  Други изисквания:

  • професионално направление от Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления Математика, Информатика и компютърни науки или Педагогика на обучението по математика и информатика

2. Допълнителни умения и квалификация, носещи предимство на кандидатите:

  • добри компютърни умения, работа с MS Office, Internet; владеене на чужд език
  • познаване и ползване законовата и подзаконовата нормативна уредба в системата на средното образованието

3. Начин на провеждане на конкурса:

  • тест
  • интервю.

4. Необходими документи за кандидатстване:

- Заявление за участие в конкурс /Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС)/
- Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС
- Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър“
- Копие от документ за придобита професионална квалификация „учител” по математика и/или информатика или по информатика и информационни технологии
- Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит, който се доказва със следните официални документи: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, документи за извършване на дейност в чужбина, както други допълнителни документи, удостоверяващи област, в която е придобит (длъжностна характеристика, граждански договор и др.)
- Други документи: за компютърни умения и други по преценка на кандидата

5. Срок и място за подаване на документи:

- Краен срок – 30.11.2015 г. вкл.

- Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник в 10-дневен срок от публикуване на обявлението в сградата на Регионалния инспекторат по образованието – Варна, ул. „Цар Симеон I” № 32, всеки работен ден от 09:00 до 17:30 часа. Лице за контакт: Татяна Опрева, телефон 052/68-74-87

6. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – – информационното табло в сградата на Регионалния инспекторат по образованието – Варна и електронните страници на РИО – Варна и Министерството на образованието и науката /www.mon.bg/.

7. Кратко описание на длъжността:

Основната цел на длъжността „старши експерт по математика, информатика и информационни технологии” е да създаде условия за провеждане на държавната образователна политика на територията на областта, като подпомага и осигурява осъществяването на правомощията на началника на регионалния инспекторат по образованието, чрез организационно-методическа дейност и инспектиране на образователно-възпитателния процес по математика, информатика и информационни технологии. Координира и инспектира прилагането и изпълнението на държавните образователни изисквания в училищата и обслужващите звена на територията на съответната област по предметите математика, информатика и информационните технологии. Основните области на дейност са координиране, инспектиране, планиране, анализиране, организиране, методическо осигуряване, консултиране и квалификационна дейност.

8. Заплатата, определена за длъжността, е в границите от 380,00 лв. до 1900,00 лв. (при назначаване индивидуалната основна месечна заплата ще бъде определена съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация).  

9. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник.

10. Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.

Образци за заявление за участие в конкурса и декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС могат да се изтеглят от следния интернет адрес: www1.government.bg/ras .

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам