Съдържание

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А,

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД 09-1633/05.11.2015 г. на министъра на образованието и науката

ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността „главен експерт” в отдел „Стопански дейности“, дирекция „Стопански и счетоводни дейности“ в Министерството на образованието и науката

Брой работни места, за които се обявява конкурс – 1 работно място.

1. Изисквания за заемане на длъжността:
1.1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове:

  • длъжностно ниво по Класификатора на длъжностите в администрацията (КДА) – 6
  • наименование на длъжностното ниво по КДА – експертно ниво 2
  • минимална образователно-квалификационна степен „бакалавър“
  • минимален професионален опит – 4 години опит в области на дейност, както следва: изпълнение на функции на орган за безопасност и здраве и осъществяване на дейности, свързани с планиране, организиране и осигуряване на здравословните и безопасни условия на труд; разработване на нормативни документи, свързани с безопасността и здравето при работа; разработване на проекти, програми и предлагане на конкретни мерки за предотвратяване на риска за живота и здравето на служителите; разработване и реализиране на програми за квалификация, преквалификация и инструктажи на служителите; участие в разследването на причините за трудовия травматизъм, администриране и правилно оформяне на изискващата се от нормативните актове документация; дейности, свързани с планиране, организиране и поддържане на пожарна и аварийна безопасност, с осъществяване на контрол по поддръжката на техническата изправност на инсталации и съоръжения, необходими за функционирането на администрацията, както и осъществяване на контрол на ремонтни дейности, извършвани при породена необходимост или
  • минимален ранг – III младши

1.2.  Други изисквания:

  • Висше образование от област на висше образование „Технически науки“, професионално направление „Машинно инженерство“ и/или „Електротехника, електроника и автоматика“ и/или „Архитектура, строителство и геодезия“ съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления

2. Допълнителни умения и квалификация, носещи предимство на кандидатите:

  • Следдипломни квалификации или специализации в областта на здравословните и безопасни условия на труд;
  • Компютърна компетентност – Word, Excel

3. Начин на провеждане на конкурса:

  • тест
  • интервю.

4. Необходими документи за кандидатстване:

- Заявление за участие в конкурс /Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС)/
- Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС
- Копие от документи за завършено висше образование и придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър“
- Копие от документи, удостоверяващи професионалния опит на кандидата: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, документи за извършване на дейност в чужбина, както други допълнителни документи, удостоверяващи област, в която е придобит (длъжностна характеристика, граждански договор и др.)
- Други документи: за компютърни умения и други по преценка на кандидата.

5. Срок и място за подаване на документи:

- Краен срок за подаване на документи – 16.11.2015 г. включително.

- Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник в 10-дневен срок от публикуване на обявлението в сградата на Министерството на образованието и науката, Приемна, бул. „Княз Дондуков“ 2А, всеки работен ден от 9.00 до 17.30 часа.    

- Телефони за контакт: 02/9217 559 и 02/9217 607.

6. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – електронната страница на Министерството на образованието и науката /www.mon.bg/.

7. Кратко описание на длъжността:

Основната цел на длъжността е свързана с организиране и координация на дейността по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в Министерството на образованието и науката; консултиране и подпомагане на органа по назначаването и другите длъжностни лица по прилагане на изискванията за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд при организиране и осъществяване на трудовата и служебната дейност; организиране на дейности по осигуряване на пожарна безопасност; участие в дейности, свързани с контрола по поддръжката на техническата изправност на инсталациите и съоръженията в министерството.

8. Заплатата, определена за длъжността, е в границите от 410,00 лв. до 2300,00 лв. (при назначаване индивидуалната основна месечна заплата ще бъде определена съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация).  

9. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник.

10. Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.

Образци за заявление за участие в конкурса и декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС могат да се изтеглят от следния интернет адрес: www1.government.bg/ras .

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам