Съдържание

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А

СПИСЪК с допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по чуждоезиково обучение”  в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – Стара Загора

Конкурсната комисия, назначена със заповед № РД 09-1502/09.10.2015 г. на министъра на образованието и науката реши:

І. Допуска се до конкурс:

  1. Емилия Желязкова Караславова

Допуснатият кандидат трябва да се явят на 13.11.2015 г. в 10.00 часа за решаване на тест в зала на VІІ етаж, сградата на Министерство на образованието и науката, гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А.

Резултатите от решаването на теста ще бъдат обявени на кандидата на 13.11.2015 г. от 14.30 часа, сградата на Министерство на образованието и науката, гр. София, бул. "Княз Дондуков" № 2 А, зала на VII етаж.

Интервюто ще се проведе на 13.11.2015 г. от 14.40 часа в зала на VІІ етаж, сградата на Министерство на образованието и науката, гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А.

ІІ. Не се допускат до конкурс кандидатите:

Елена Христова Митрева
Основание за недопускане
Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавните служители - не притежава професионална квалификация „учител” по предмет (предмети) от културно-образователна област „Чужди езици“,  професионално направление от Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления: Хуманитарни науки, Английска, испанска, италианска, немска, френска, руска филология или Приложна лингвистика с педагогическа насоченост минимално изискуемия професионален опит – най-малко 1 година стаж като учител по предмет от културно-образователната област „Чужди езици“, или минимален ранг за заемане на длъжността – V младши ранг.

Лилия Олег Кашукеева
Основание за недопускане
Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавните служители - не притежава професионална квалификация „учител” по предмет (предмети) от културно-образователна област „Чужди езици“,  професионално направление от Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления: Хуманитарни науки, Английска, испанска, италианска, немска, френска, руска филология или Приложна лингвистика с педагогическа насоченост.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам