Съдържание

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А

СПИСЪК с допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „Началник на отдел”, отдел „Стопански дейности“ дирекция „ Стопански и счетоводни дейности”, Министерство на образованието и науката

Конкурсната комисия, назначена със Заповед № РД 09- 1500/ 09.10.2015 г. на министъра на образованието и науката, реши:

І. Допуска до конкурс следните кандидати:

 1. Маргаритка Георгиева Цветкова
 2. Камелия  Боянова Алексиева
 3. Никола Ангелов Пеев
 4. Искрен Страхилов Славчев
 5. Драгомир Пеев Беевски
 6. Нели Велинова Красимирова
 7. Венера Лазарова Влаевска
 8. Петър Искъров Тодоров
 9. Виолета Петкова Кирева
 10. Олга Крумова Марчева
 11. Албена Ангелова Рядкова
 12. Александър Радославов Велев
 13. Иван Тодоров Колев
 14. Мариана Милчева Асенова
 15. Пламен Богданов Михайлов

Допуснатите кандидати трябва да се явят на 18.11.2015 г. в 9.30 часа за решаване на тест в зала № 4 на VІІ етаж, в сградата на Министерството на образованието и науката, гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А.

Резултатите от решаването на теста ще бъдат обявени на кандидатите на 18.11.2015 г. в 14.30 часа, в зала №4 на VІІ етаж, в сградата на Министерството на образованието и науката, гр. София, бул. "Княз Дондуков" № 2 А.

Интервюто с кандидатите, успешно издържали теста, ще се проведе на 18.11.2015 г. от 14.45 часа в зала № 4 на VІІ етаж, в сградата на Министерството на образованието науката, гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А.

ІІ. Не допуска до конкурс следните кандидати:

Йордан Георгиев Тончев
Основание за недопускане
Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители - Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискването за висше образование „магистър“ по специалност от професионално направление от области на висше образование „Социални, стопански и правни науки“ и „Технически науки”, съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ

 

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам