Съдържание

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А

СПИСЪК с допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по организация на средното образование, интегрирано обучение и специални училища”,
в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”,
Регионален инспекторат по образованието – Шумен

Конкурсната комисия, назначена със Заповед № РД 09-1417/02.10.2015 г. на министъра на образованието и науката, реши::

І. Допуска до участие в конкурса кандидатите:

  1. Антон Христов Николов
  2. Ивелина Димитрова Тодорчева
  3. Мариана Радева Йорданова
  4. Таня Атанасова Боянова

Допуснатите кандидати трябва да се явят на 06.11.2015 г. в 10.00 часа за решаване на тест в залата на VІІ етаж, в сградата на Министерството на образованието и науката, гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А.

Резултатите от решаването на теста ще бъдат обявени на кандидатите на 06.11.2015 г. в 13.30 часа, в залата на VІІ етаж, в сградата на Министерството на образованието и науката, гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А.

Интервюто с кандидатите, успешно издържали теста, ще се проведе на 06.11.2015 г. от 13.35 часа, в залата на VІІ етаж, в сградата на Министерството на образованието и науката, гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А.

ІІ. Не допуска до участие в конкурса кандидатите:

1. Бонка Василева Никова
Основание за недопускане
Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители - представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за наличие на минимален професионален опит 1 година в област или области, които са свързани с функциите, определени в длъжностната характеристика за длъжността и минимален V младши ранг, необходими за заемане на длъжността

2. Данаила Пенева Димитрова
Основание за недопускане
Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители - представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за наличие на минимален професионален опит 1 година в област или области, които са свързани с функциите, определени в длъжностната характеристика за длъжността и минимален V младши ранг, необходими за заемане на длъжността

3. Елица Петрова Йовчева
Основание за недопускане
Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители - представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за наличие на минимален професионален опит 1 година в област или области, които са свързани с функциите, определени в длъжностната характеристика за длъжността и минимален V младши ранг, необходими за заемане на длъжността

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам