Съдържание

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А,

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД09- 1499 / 09.10.2015 г. на министъра на образованието и науката

ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността „началник на отдел”, отдел „Стопански дейности”, дирекция „Стопански и счетоводни дейности“, Министерство на образованието и науката.

Брой работни места, за които се обявява конкурс – 1 работно място.

1. Изисквания за заемане на длъжността

1.1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове:

  • длъжностно ниво по Класификатора на длъжностите в администрацията (КДА) – 5
  • наименование на длъжностното ниво по КДА – ръководно ниво 5Б
  • минимална образователно-квалификационна степен - „магистър“
  • минимален професионален опит – 5 години дейности по безопасни и здравословни условия на труд и или дейности по поддръжка на собствеността или минимален ранг II младши

1.2. Допълнителни изисквания:

  • придобито висше образование „магистър” по специалност от професионално направление от области на висше образование „Социални, стопански и правни науки“ и „Технически науки“, съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления

2. Допълнителни умения и квалификация, носещи предимство на кандидатите:

  • компютърни умения MS Office, Internet
  • познаване на общи и специфични нормативни актове

3. Начин на провеждане на конкурса:

  • тест
  • интервю.

4. Необходими документи за кандидатстване:

4.1. Заявление за участие в конкурс - Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС)
4.2. Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС
4.3. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен
4.4. Копие от документи, удостоверяващи професионалния опит на кандидата: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, документи за извършване на дейност в чужбина, както други допълнителни документи, удостоверяващи област, в която е придобит (длъжностна характеристика, граждански договор и др.)

5. Срок и място за подаване на документи:

Краен срок за подаване на документи – 26.10.2015 г. включително

Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник в 10-дневен срок от публикуване на обявлението в сградата на Министерството на образованието и науката, Приемна, гр. София, бул. „Княз Дондуков“ № 2А, всеки работен ден от 9.00 до 17.30 часа. Телефони за контакт: 02/9217 619 и 02/9217 607

6. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – електронната страница на Министерството на образованието и науката /www.mon.bg/.

7. Кратко описание на длъжността:

Основната цел на длъжността е свързана с изготвянето на професионални анализи, прогнози и становища, консултации по прилагането на нормативните актове, свързани със стопанската дейност в МОН. Областите на дейност са: организиране и контролиране на дейностите по материално-техническото снабдяване на министерството с машини и съоръжения, резервни части, инвентар, организационна техника, консумативни материали и обзавеждане и тяхното съхраняване и стопанисване; отговаря за поддръжката на сгради и движими вещи, техническата експлоатация и поддръжката на транспортните средства; осигурява поддръжката и ремонта на предоставените на министерството недвижими имоти и движими вещи чрез сключването на договори с външни изпълнители.

8. Заплатата, определена за длъжността, е в границите от 470.00 лв. до 2600.00 лв. (при назначаване индивидуалната основна месечна заплата ще бъде определена съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация).
9. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник..  

9. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник.

10. Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.

Образци за заявление за участие в конкурса и декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС могат да се изтеглят от следния интернет адрес: www1.government.bg/ras .

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам