Съдържание

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А

СПИСЪК с допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по чуждоезиково обучение”, отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – Благоевград

Конкурсната комисия, назначена със заповед № РД 09-1389/30.09.2014 г. на министъра на образованието и науката, реши::

І. Допуска до конкурс следните кандидати:

  1. Вера Георгиева Влахова
  2. Диана Тончева Шекерлийска
  3. Любка Кирилова Стоименова  
  4. Нели Стоянова Иванова
  5. Рая Александрова Николова

Допуснатите кандидати трябва да се явят на 20.10.2015 г. в 10.00 часа за решаване на тест в зала 4 на VІІ етаж, в сградата на Министерството на образованието и науката, гр. София, ул. „Княз Дондуков” № 2А.

Резултатите от решаването на теста ще бъдат обявени на кандидатите на 20.10.2015 г. от 13.50 часа, в зала 4 на VІІ етаж, в сградата на Министерството на образованието и науката, гр. София, бул. "Княз Дондуков" № 2А.

Интервюто с кандидатите, успешно издържали теста, ще се проведе на 20.10.2015 г. от 14.00 часа, в зала 4 на VІІ етаж, в сградата на Министерството на образованието и науката, гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А.

ІІ. Не се допуска до конкурс кандидата:

Антон Иванов Тодоров
Основание за недопускане
I. Чл. 17, ал.3 от НПКДС, във вр. с т. т. 5 и 9 от обявата - Документите не са подадени лично или чрез пълномощник. Същите са получени по електронната поща на РИО - Благоевград
ІI. Чл. 20, ал. 2 от НПКДС:
1. Не са представени:
- документ за придобита професионална квалификация „учител“ по предмет (предмети) от културно-образователната област ”Чужди езици“;
 - документ за компютърни умения – работа с MS Office.
2. Подадените документите не удостоверяват съответствие с обявените минимални и специфични изисквания за:
- Минимална образователно-квалификационна степен – „бакалавър” с професионална квалификация „учител“ по предмет (предмети) от културно-образователната област ”Чужди езици“ и Висше образование съгласно Класификатора на областите на висшето образование и професионалните направления –област „Хуманитарни науки“, професионално направление „Филология“ -английска/испанска/италианска/немска/френска/руска филология или Приложна лингвистика с педагогическа насоченост.
- Наличие на минимален професионален опит най-малко 1 (една) година стаж като учител по предмет от културно-образователна област „Чужди езици“;
- Притежаван минимален V младши ранг.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам