Съдържание

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А

СПИСЪК с допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „младши експерт” в отдел „Транснационални научни инициативи”, дирекция „Наука“, Министерство на образованието и науката

Конкурсната комисия, назначена със Заповед № РД 09-1214/27.08.2015 г. на министъра на образованието и науката реши:

І. Допуска до конкурс следните кандидати:

 1. Радостина Иванова Найденова-Димитрова
 2. Петя Стоянова Александрова
 3. Деница Димитрова Сейкова
 4. Лора Красимирова Томанова
 5. Катерина Генчева Кленовска
 6. Биляна Славянова Николова
 7. Владимир Йорданов Минчев
 8. Весела Георгиева Бакърджиева
 9. Цветинка Иванова Цанова
 10. Светослав Георгиев Валачев
 11. Таня Боянова Панкова
 12. Кристина Росенова Методиева
 13. Галина Методиева Евгениева
 14. Радина Николаева Темелкова
 15. Лиляна Валериева Панкова
 16. Катерина Сашкова Ангелова
 17. Валери Рангелов Димитров
 18. Ива Иванова Копаранова
 19. Красимира Николова Тодорова
 20. Виктория Димитрова Димитрова
 21. Ралица Димитрова Стефанова
 22. Биляна Дакова Йорданова
 23. Радостина Ангелова Димитрова
 24. Маргарита Петрова Петрова
 25. Виктория Георгиева Илиева
 26. Димитър Андреев Андреев
 27. Марияна Милчева Асенова

Допуснатите кандидати трябва да се явят на 06.10.2015 г. в 10.00 часа за решаване на тест в зала на VІІ етаж, в сградата на Министерството на образованието и науката, гр. София, ул. „Княз Дондуков” № 2А.

Резултатите от решаването на теста ще бъдат обявени на кандидатите на 06.10.2015 г. в 15.00 часа, в зала на VІІ етаж, в сградата на Министерството на образованието и науката, гр. София, бул. "Княз Дондуков" № 2А.

Интервюто с кандидатите, успешно издържали теста, ще се проведе на 07.10.2015 г. от 09.30 часа, в зала на VІІ етаж, в сградата на Министерството на образованието и науката, гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А..

ІІ. Недопуска до конкурс кандидатите:

Димитър Юлиянов Василев
Основание за недопускане
Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни  служители - Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискването за област на висшето образование - придобито висше образование „професионален бакалавър по.... (икономика, публична администрация, право, администрация и управление, социология)”; професионално направление на висшето образование „Икономика” или „Право”, или „Администрация и управление” от област на висше образование „Социални, стопански и правни науки“ съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления необходима за заемане на длъжността съгласно обявлението за конкурса – т.1.2 Допълнителни изисквания.

Борис Костадинов Папалюгов
Основание за недопускане
Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни  служители - Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискването за област на висшето образование - придобито висше образование „професионален бакалавър по.... (икономика, публична администрация, право, администрация и управление, социология)”; професионално направление на висшето образование „Икономика” или „Право”, или „Администрация и управление” от област на висше образование „Социални, стопански и правни науки“ съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления необходима за заемане на длъжността съгласно обявлението за конкурса – т.1.2 Допълнителни изисквания.

Стефан Александров Пенев
Основание за недопускане
Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни  служители - Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискването за област на висшето образование - придобито висше образование „професионален бакалавър по.... (икономика, публична администрация, право, администрация и управление, социология)”; професионално направление на висшето образование „Икономика” или „Право”, или „Администрация и управление” от област на висше образование „Социални, стопански и правни науки“ съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления необходима за заемане на длъжността съгласно обявлението за конкурса – т.1.2 Допълнителни изисквания.

Магдалена Желязкова Пенева
Основание за недопускане
Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни  служители - Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискването за област на висшето образование - придобито висше образование „професионален бакалавър по.... (икономика, публична администрация, право, администрация и управление, социология)”; професионално направление на висшето образование „Икономика” или „Право”, или „Администрация и управление” от област на висше образование „Социални, стопански и правни науки“ съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления необходима за заемане на длъжността съгласно обявлението за конкурса – т.1.2 Допълнителни изисквания.

Георги Петров Христов
Основание за недопускане
Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни  служители - Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискването за област на висшето образование - придобито висше образование „професионален бакалавър по.... (икономика, публична администрация, право, администрация и управление, социология)”; професионално направление на висшето образование „Икономика” или „Право”, или „Администрация и управление” от област на висше образование „Социални, стопански и правни науки“ съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления необходима за заемане на длъжността съгласно обявлението за конкурса – т.1.2 Допълнителни изисквания.

Георги Живков Георгиев
Основание за недопускане
Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни  служители - Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискването за област на висшето образование - придобито висше образование „професионален бакалавър по.... (икономика, публична администрация, право, администрация и управление, социология)”; професионално направление на висшето образование „Икономика” или „Право”, или „Администрация и управление” от област на висше образование „Социални, стопански и правни науки“ съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления.
необходима за заемане на длъжността съгласно обявлението за конкурса – т.1.2 Допълнителни изисквания.

Мария Константинова Александрова
Основание за недопускане
Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни  служители - Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискването за област на висшето образование - придобито висше образование „професионален бакалавър по.... (икономика, публична администрация, право, администрация и управление, социология)”; професионално направление на висшето образование „Икономика” или „Право”, или „Администрация и управление” от област на висше образование „Социални, стопански и правни науки“ съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления.
необходима за заемане на длъжността съгласно обявлението за конкурса – т.1.2 Допълнителни изисквания.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам