Съдържание

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А

СПИСЪК с допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „главен експерт” в отдел „Транснационални научни инициативи“, дирекция „Наука”

Конкурсната комисия, назначена със Заповед № РД 09-1212/27.08.2015 г. на министъра на образованието и науката, реши:

І. Допуска до конкурс кандидата::

  1. Ралица Димитрова Стефанова

Допуснатият кандидати трябва да се яви на 06.10.2015 г. в 10.00 часа за решаване на тест в зала на VІІ етаж в сградата на Министерство на образованието и науката, гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А.

Резултатите от решаването на теста ще бъдат обявени на кандидатите на 06.10.2015 г. в 13.00 часа в зала на VІІ етаж в сградата на Министерство на образованието и науката, гр. София, бул. "Княз Дондуков" № 2 А.

Интервюто с допуснатите кандидати ще се проведе на 06.10.2015 г. от 14.00  часа в зала на VІІ етаж в сградата на Министерство на образованието и науката, гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А.

ІІ. Недопуска до конкурс следните кандидати:

1.Димитър Борисов Асенов
Основание за недопускане
Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители: - представените документи не удостоверяват изпълнението на изискването за висше образование в професионално направление „Администрация и управление“, „Право“ или „Икономика“ съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, необходими за заемане на длъжността съгласно обявлението за конкурса – т.1.2. Допълнителни изисквания.

2. Деница Божилова Стоилова
Основание за недопускане
Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители: - представените документи не удостоверяват изпълнението на изискването за висше образование в професионално направление „Администрация и управление“, „Право“ или „Икономика“ съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, необходими за заемане на длъжността съгласно обявлението за конкурса – т.1.2. Допълнителни изисквания.

3.Красимира Николова Тодорова
Основание за недопускане
Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители: -  представените документи не удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните изисквания, предвидени за заемането на длъжността - минимален професионален опит 4 години опит в областта на координация и управление на научната дейност и проектното финансиране в централна администрация, висше учебно заведение или научноизследователска организация или минимален  ранг III младши.

4. Биляна Дакова Йорданова
Основание за недопускане
Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители: -  представените документи не удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните изисквания, предвидени за заемането на длъжността - минимален професионален опит 4 години опит в областта на координация и управление на научната дейност и проектното финансиране в централна администрация, висше учебно заведение или научноизследователска организация или минимален  ранг III младши.

5.Димка Иванова Михайлова - Радева
Основание за недопускане
Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители: -  представените документи не удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните изисквания, предвидени за заемането на длъжността - минимален професионален опит 4 години опит в областта на координация и управление на научната дейност и проектното финансиране в централна администрация, висше учебно заведение или научноизследователска организация или минимален  ранг III младши.

6. Георги Живков Георгиев
Основание за недопускане
Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители: - представените документи не удостоверяват изпълнението на изискването за висше образование в професионално направление „Администрация и управление“, „Право“ или „Икономика“ съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, необходими за заемане на длъжността съгласно обявлението за конкурса – т.1.2. Допълнителни изисквания.

7. Силвия Валериева Симеонова
Основание за недопускане
Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители: - представените документи не удостоверяват изпълнението на изискването за висше образование в професионално направление „Администрация и управление“, „Право“ или „Икономика“ съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, необходими за заемане на длъжността съгласно обявлението за конкурса – т.1.2. Допълнителни изисквания.

8. Мариана Милчева Асенова
Основание за недопускане
Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители: -  представените документи не удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните изисквания, предвидени за заемането на длъжността - минимален професионален опит 4 години опит в областта на координация и управление на научната дейност и проектното финансиране в централна администрация, висше учебно заведение или научноизследователска организация или минимален  ранг III младши.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам