Съдържание

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А,

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД 09-1213/27.08.2015 г. на министъра на образованието и науката

ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността „младши експерт” в отдел „Транснационални научни инициативи“, дирекция „Наука“ в Министерството на образованието и науката

Брой работни места, за които се обявява конкурс – 1 работно място.

1. Изисквания за заемане на длъжността

1.1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове:

  • длъжностно ниво по Класификатора на длъжностите в администрацията (КДА) – 11
  • наименование на длъжностното ниво по КДА – експертно ниво 7
  • минимална образователно-квалификационна степен - „професионален бакалавър по...“ 
  • минимален професионален опит – не се изисква или минимален ранг V младши (ако притежава такъв). 

1.2. Друг изисквания:

  • Придобито висше образование „професионален бакалавър по.... (икономика, публична администрация, право, администрация и управление, социология)”; професионално направление на висшето образование „Икономика” или „Право”, или „Администрация и управление” от област на висше образование „Социални, стопански и правни науки“ съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления.

2. Допълнителни умения и квалификация, носещи предимство на кандидатите:

  • Ползване на един от официалните езици на Европейския съюз (освен националния език)
  • Компютърни умения.

3. Начин на провеждане на конкурса:

  • тест
  • интервю

4. Необходими документи за кандидатстване:

- Заявление за участие в конкурс - Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС)
- Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС
- Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен
- Други документи: за владеене на чужд език, за компютърни умения, за трудов/служебен стаж във връзка с установяване на професионален опит, ако има такъв, други по преценка на кандидата.

5. Срок и място за подаване на документи:

Краен срок за подаване на документи – 11.09.2015 г. включително.

Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник в 10-дневен срок от публикуване на обявлението в сградата на Министерството на образованието и науката, Приемна, бул. „Княз Дондуков“ 2А, всеки работен ден от 8.30 до 17.30 часа.    

Телефони за контакт: 02/9217 619 и 02/9217 559.

6. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – електронната страница на Министерството на образованието и науката /www.mon.bg/.

7. Кратко описание на длъжността:

Основната цел на длъжността е свързана с подпомагане и осигуряване дейността на служителите на ръководна длъжност и на служителите на експертни длъжности от по-високи длъжностни нива и служи за целите на координирането и обслужването на националните организации, извършващи научно-изследователска дейност и на създаването на ефективно функционираща мрежа на сътрудничество между тях, на двустранното научно-техническо сътрудничество и на участието в Европейското изследователско пространстно. Областите на дейност са: подготвяне на информация и нагледни материали и/или участие в национални, регионални, европейски и международни прояви, свързани с дейността на дирекцията; участие в регионални ивициативи за изграждане на общи бази данни; кореспонденция с национални, европейски и международни организации; организационна, изпълнителска и координационна дейност на конкурси по двустранно и европейско научно-техническо сътрудничество за подкрепа на научните изследвания.

8. Заплатата, определена за длъжността, е в границите от 380 до 1800 лв. (при назначаване индивидуалната основна месечна заплата ще бъде определена съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация).

9. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник.

10. Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.

Образци за заявление за участие в конкурса и декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС могат да се изтеглят от следния интернет адрес: www1.government.bg/ras .

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам